Tarih Vakfı > Tarih Vakfı > Tarih Vakfı Tüzüğü

Tarih Vakfı Tüzüğü

by tarihvakfi

TARİH VAKFI RESMİ SENEDİ

VAKFIN ADI

Madde 1

Vakfın adı “Tarih Vakfı”dır, bu vakıf senedinde kısaca “Vakıf” olarak anılacaktır.

VAKFIN MERKEZİ

Madde 2

Vakfın merkezi İstanbul’dadır.Yasal gerekler yerine getirilerek ve Yönetim Kurulu kararı ile yönetim merkezi başka bir kente taşınabilir, yurt içinde ve dışında şubeler, temsilcilikler, bürolar kurabilir.

VAKFIN AMACI VE FAALİYETLERİ

Madde 3

Tarih Vakfı, Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal tarihi alanında uzmanlaşan bir arşiv, kitaplık, araştırma, eğitim ve yayın kurumu olarak etkinlik gösterecektir.

Vakıf bu amacın gerçekleşmesi için öncelikle aşağıdaki alanlarda çalışmalar yapacaktır:

a)    Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal tarihi ile ilgili çalışmaların ülkemizin kültürel zenginliği ve kültürel gelişmesi bakımından taşıdığı önemin toplum bilincinde yer etmesinin sağlanması,

b)    Kültürel mirasımızın önemli bir parçası olan ve tarihsel değer taşıyan el yazmalarının, belgelerin, fotoğrafların, filmlerin, haritaların, afişlerin, anı eşyalarının ve her türlü güç bulunur yayının ülke içinde kalması, uygun koşullarda korunması ve bunlardan yararlanmak isteyenlerin kullanımına sunulması,

c)    Herhangi bir nedenle yok olma ya da yok edilme olasılığı büyük olan seçme malzemelerin microfilm, mikrofiş, fotokopi vb. kopyalarının çıkarılması

d)    Anıları, ekonomik ve özellikle toplumsal tarihimiz açısından önem taşıyabilecek kişilerle yapılacak görüşmelerin ses ve videobantları biçiminde saptanmasına yönelik bir sözlü tarih çalışmasının geliştirilmesi,

e)    İleride Türkiye tarihi açısından özel bir önem taşıyabileceği düşünülen olay ve gelişmelerin ayrıntılı ses ve görüntü kayıtlarının yapılması, bunlarla ilgili olarak habercilik amacıyla yapılan kayıtların asıllarının ya da kopyalarının elde edilip korunması,

f)     Temel uluslararası kaynak yapıtları da kapsayan gelişkin bir uzman kitaplığı kurulması; arşiv ve kitaplıktaki malzemenin –bu malzemeyi bağışlayan ya da ödünç veren kişi ve kurumların istemleri gözönüne alınarak– kullanıma açılması,

g)    Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal tarihi bakımından önem taşıyan, özel ellerdeki arşiv ve kitaplıkların saptanması, dökümlerinin yapılması ve kataloglarının çıkarılması,

h)    Ekonomik ve toplumsal tarih alanındaki belli başlı yayınları kapsayan ayrıntılı bibliyografyaların hazırlanması ve yayınlanması,

i)      Vakfın sahip bulunduğu ya da ödünç aldığı malzeme ile geniş bir izleyici grubunun ilgisini çekebilecek geçici ve sürekli sergiler düzenlenmesi,

j)      Türkiye’nin toplumsal gelişme ve emek tarihi ile ilgili bir müzenin kurulması için çaba gösterilmesi; bu müzenin günlük yaşamın tüm somut alanlarını kapsamasını ve olanaklı olduğu ölçüde orijinal malzeme kullanarak, tarihsel süreci olanca zenginliği ile yansıtmasını sağlayabilecek koşulların yaratılması,

k)    Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal tarihi ile ilgili araştırma çalışmalarının desteklenmesi, teşvik ödülleri konulması, yarışmalar düzenlenmesi, burslar verilmesi, bazı seçme araştırmaların doğrudan doğruya Vakıf tarafından yürütülmesi

l)      Vakfın uzmanlık alanına giren konularda ya da genel olarak Türkiye’de tarihçiliğin gelişimine katkıda bulunabilecek alanlarda seminer, konferans, panel, sempozyum ve kolokyumlar düzenlenmesi, kurslar, yaz okulları açılması, her düzeyde eğitim ve öğretim kurumları kurulması.

m)   Dokümanlar filmler, radyo ve televizyon programları hazırlatılması, çeşitli kurumlar tarafından hazırlanan film ve programlar için danışmanlık hizmeti verilmesi,

n)    Kitap, broşür, yıllık, dergi, bülten, takvim, kartpostal ve benzeri yayın faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi; bu amaçla yayınevleriyle ortak çalışmalar yapılması,

o)    Tüm bu alanlarda benzeri yerli ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği geliştirilmesi.

VAKFIN MAL VARLIĞI

Madde 4

a)    Vakfın mal varlığı, ekli listede cinsi ve değeri sayılan mal ve haklarla, nakitlerden oluşur,

b)    Yönetim Kurulu yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin en çok yüzde 20’sini idame masrafları ile ihtiyatlara ve Vakıf mal varlığını artıracak yatırımlara, geriye kalan bölümünü ise Vakıf amaçlarına ayırır ve harcar. Vakıf tarafından verilecek eğitim burslarının ve eğitim tesisleri kapasitelerinin en az yüzde 10’u yetenekli ancak maddi imkânı olmayan kişi ve öğrencilere ayrılır.

VAKFIN GELİRLERİ

Madde 5

(İstanbul Asliye 24. Hukuk Mahkemesi’nin 13.06.2017 tarihli, 2016/476 E. ve 2016/224  K. sayılı kararır ile değiştirilmiş hali)

Vakfın gelir kaynakları şunlardır:

a)    Vakfın amaçlarının gerçekleşmesi amacıyla yapılan ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen her türlü nakit, menkul mal, değerli evrak ve benzeri değerler ve gayrimenkul mal bağışı, yardım ve vasiyetler

b)    Kamu kurumlarının yanı sıra, ulusal ve uluslararası kuruluşlardan sağlanabilecek gelirler

c)    Vakfın konusuyla ilgili faaliyetlerden elde edilecek gelirler

d)    Vakıf mal varlığından ve koleksiyonundaki birden fazla sayıdaki malzemenin satışından sağlanacak gelir ve faizler

e)    Diğer gelirler

VAKFIN TEMSİLİ

Madde 6

Vakfı, Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu, yetkilerinin bir bölümünü kullanmak üzere kendi içinden bir Yürütme Kurulu oluşturabilir. Yönetim Kurulu veya Yürütme Kurulu üyelerinin hepsine veya bir kısmına en az iki imza ile Vakfı temsil ve ilzam yetkisi verebilir.

VAKFIN ORGANLARI

Madde 7

Vakfın organları şunlardır:

a) Mütevelliler Kurulu

b) Onur Kurulu

c) Danışma Kurulu

d) Yönetim Kurulu

e) Denetim Kurulu

GENEL KURUL

Madde 8

(İstanbul Asliye24. Hukuk Mahkemesi’nin 13.06.2017 tarihli, 2016/476 E. ve 2016/224  K. sayılı kararır ile değiştirilmiş hali)

Mütevelliler Kurulu şu üyelerden oluşur

a)    Kurucular,

b)    Seçildikleri tarihte geçerli Vakıf Senedi hükmüne uygun olarak Yönetim Kurulu veya Mütevelli Kurulu tarafından seçilmiş kişiler.

Vakfın amaçları ile ilgili faaliyetleri ve Vakfa katkıları nedeniyle, her Genel Kurul’da mevcut mütevelli sayısının %10’unu aşmamak kaydıyla, Yönetim Kurulu’nun teklif edeceği adaylar arasından Mütevelliler Kurulu tarafından yeni mütevelliler seçilebilir. Önerilen mütevelli adayları tek tek oylanarak seçilirler. Mütevelliler Kurulu üyeliği – 21. Madde hükmü saklı kalmak kaydıyla – ölüm veya istifa ile sona erer.

Madde 9

Mütevelliler Kurulu 2 yılda bir kere Yönetim Kurulu’nun daveti ile olağan olarak toplanır. Toplantıda 8. Maddenin a ve b fıkralarındaki üyelerin en az yarısının katılımı aranır. Bu sağlanamadığı takdirde en geç 15 gün içinde ikinci bir toplantı düzenlenir. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Mütevelliler Kurulu’nun karar yeter sayısı, toplantıda hazır bulunanların çoğunluğudur.

Olağanüstü Mütevelliler Kurulu, Yönetim Kurulu tam sayısının 2/3’ünün olumlu kararı ile toplanır.

Mütevelliler Kurulu, Yönetim Kurulu çalışmalarını değerlendirir, yönlendirici kararlar alır, yenilenecek Yönetim Kurulu üyelerini ve Denetleme Kurulu’nu seçer. Vakıf Resmi Senedi’nde yapılan değişiklikleri karara bağlar.

Onur Kurulu ve Danışma Kurulu üyeleri Mütevelliler Kurulu görüşmelerine katılır ancak oy kullanamazlar.

YÖNETİM KURULU

Madde 10

Yönetim Kurulu 11 kişiden oluşur, görev süresi 2 yıldır. Her iki yılda bir kura ile seçilecek 3 üye yenilenir. Yeni üyeler, Yönetim Kurulu’nca gösterilecek üç misli aday arasından Mütevelliler Kurulu tarafından seçilir.

Süresi dolacak Yönetim Kurulu’ndan ayrılacak üyeler yeniden aday gösterilebilirler.

Madde 11

Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından iki yıl sure için bir Başkan, iki Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter ve bir Sayman seçer.

Madde 12

Yönetim Kurulu iki ayda bir toplanır. Ayrıca en az üç üyenin yazılı isteği üzerine veya Başkan’ın daveti ile olağanüstü olarak toplanır. Olağan toplantı çağrıları yazılı olarak yapılır. Olağanüstü toplantıların en az 7 gün önceden taahhütlü mektupla duyurulması gerekir. Ancak, bütün üyelerin önceden yazılı mutabakatı halinde süre ve mektup koşulu aranmaz.

Vakıf çalışmalarının koordinasyonundan ve Vakıf idari işlerinden Genel Sekreter sorumludur.

Madde 13

Toplantı yeter sayısı Yönetim Kurulu üye sayısının yarısından bir fazlası, karar yeter sayısı toplantıda bulunan üye sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Vakıf Resmi Senedi’nin değiştirilmesi veya Vakıf mallarının tasfiyesi ile ilgili kararlar için en az 8 üyenin olumlu oyu gerekir.

Arka arkaya 2 veya yılda 3 toplantıya katılmayan ve Yönetim Kurulu’nca özrü kabul edilmeyen üye görevinden çekilmiş sayılır. Bu yolla veya istifa ederek ayrılan üyelerin yerine Genel Kurul’a kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu’nca atama yapılır. Yönetim Kurulu üçten fazla eksilirse Olağanüstü Genel Kurul’a gidilir.

Madde 14

Yönetim Kurulu yasa, tüzük, Vakıf Senedi ve Mütevelliler Kurulu kararları ile kendisine verilen diğer görevlerde birlikte aşağıdaki işleri yapar:

a)    Vakfı temsil etmek

b)    Vakfın amacına uygun kurum ve tesisleri açmak, işletmek, binalar kiralamak, yapmak, gerektiğinde yıkıp yeniden inşa ve tamir etmek, genişletmek, yetkili makamın izniyle taşınmaz almak, satmak veya başka bir şekilde elden çıkarmak, vakfın taşınmazları üzerinde yasalara uygun her türlü tasarruflarda bulunmak, şirket kurmak, şirketlere ortak olmak, ortaklıktan ayrılmak,

c)    Vakfın bütçe ve çalışma programlarını hazırlamak, uygulamak, vakfın kesin hesabını ve geçmiş yıl ile ilgili raporları inceleyip gereğini yapmak, harcamaları yapmak, ödeme usullerini belirlemek

d)    Vakıf lehine dava açmak, leh ve aleyhte davaları takip etmek, sulh ve ibraya karar vermek,

e)    Vakfın amacına uygun bağış ve yardımların kabulüne karar vermek, Vakıf gelirlerinin artırılmasına ilişkin yatırımlar yapmak,

f)     Vakıfta çalışacak personelin çalışma düzeni, ücretleri, işe alınması, işten çıkarılması ile ilgili kuralları belirlemek

g)    Girişilecek işleri programlamak, çalışma ilke ve önceliklerini tespit etmek, yönetmelikler hazırlamak ve gereğinde bunları değiştirmek

h)    Ölüm, istifa, devamsızlık ve diğer yasal nedenlerle boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine izleyen ilk toplantısında atama yapmak,

i)      Mütevelliler Kurulu, Onur Kurulu, Danışma Kurulu toplantılarını düzenlemek, çağrıları yapmak, gündem belirlemek

Madde 15

Yönetim Kurulu üyeleri bu görevleri nedeniyle ücret almazlar. Ancak bir Yönetim Kurulu üyesi Vakıf çalışanı olarak görev alır veya mesleki bir çalışma yürütürse bu hizmet karşılığında kendisine ücret ödenebilir. Kamu görevlilerine ücret ödenmez.

VAKIF GENEL MÜDÜRÜ

Madde 16

Vakıf yönetimi için Yönetim Kurulu’nca, Yönetim Kurulu içinden veya dışından bir Genel Müdür atanır. Genel Müdür, Vakfa veya Vakıf Döner Sermaye İşletmesine ait ve özel bir yetki gerektirmeyen tüm günlük işlemlerde Yönetim Kurulu’nu temsil yetkisine sahiptir. Genel Müdür, Genel Sekretere karşı sorumlu olarak çalışır. Genel Müdür, Yönetim Kurulu dışından seçildiği takdirde Kurul toplantılarına katılır, ancak oy kullanamaz.

DENETİM KURULU

Madde 17

Denetim Kurulu, Mütevelliler Kurulunun 2 yıl süre ile görev yapmak üzere gizli oyla seçeceği üç kişiden oluşur. Denetim Kurulu yılda en az iki defa Vakfın gelir ve giderleriyle, kayıtlarını inceler, sonuçlarını Yönetim Kurulu’na, dönem sonu raporlarını Mütevelliler Kuruluna sunar.

ONUR KURULU

Madde 18

Onur Kurulu, Vakıf çalışmalarını etkinleştirecek, ülke içinde ve dışında maddi ve manevi desteği ve dayanışmayı güçlendirecek, ulusal ve uluslararası düzeyde ün yapmış kişilerden Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur.

DANIŞMA KURULU

Madde 19

Danışma Kurulu, tarih, kütüphanecilik, arşivcilik ve Vakfın diğer çalışma alanlarında görüş oluşturmak, çalışma programlarını geliştirmek, Yönetim Kurulu’nun getireceği konularda görüş belirlemek üzere, Yönetim Kurulu tarafından seçilir.

Danışma Kurulu çalışmaların gerektirdiği zamanlarda ve en az yılda bir toplanır. Danışma Kurulu kendi işleyişini ve yönetimini belirler.

VAKIF RESMİ SENEDİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

Madde 20

Vakıf senedinde değişiklik yapmak, ilk Mütevelliler Kurulunun onayına sunmak şartıyla Yönetim Kurulu’nun yetkisi içindedir. Değişiklikle ilgili yasal işlemleri Yönetim Kurulu yapar.

VAKIF MÜTEVELLİLERİNİN ÖLÜMÜ

Madde 21

(İstanbul Asliye 24. Hukuk Mahkemesi’nin 13.06.2017 tarihli, 2016/476 E. ve 2016/224  K. sayılı kararır ile değiştirilmiş hali)

Vakıf Mütevelli Kurulundan birinin ölümü halinde üyeliğin devamına ilişkin yazılı bir vasiyet varsa, vasiyette belirtilen kişi ölümü takip eden altı ay içinde Vakfa müracaat etmek kaydıyla vakıf mütevellisi olur.  Vasiyeti bulunmayan durumlarda üyelik ölüm ile sona erer.

VAKFIN FESİH VE TASFİYESİ

Madde 22

Vakfın feshi Yönetim Kurulu kararı ve Mütevelliler Kurulu onayı ile olur. Mütevelliler Kurulu Vakfın feshini onaylarsa Yönetim Kurulu, Tasfiye Kurulu olarak görevine devam edebilir.

Vakfın tasfiyesi sonunda kalan mal varlığı benzer amaçla kurulmuş bir başka vakfa veya kamu kurumuna Mütevelliler Kurulunun onayıyla devredilir.

Kuruluş:

İstanbul Asliye 10. Hukuk Mahkemesi’nin 18.07.1991 tarihli, 1991/316 E. ve 1991/360 K. sayılı kararı,

1. Tadil:

İstanbul Asliye 10.Hukuk Mahkemesi’nin 10.02.1995 tarihli, 1995/22 E. ve 1995/48 K. sayılı kararı ile 4 ve 16. Maddeler değiştirilmiştir.

2. Tadil:

İstanbul Asliye 6. Hukuk Mahkemesi’nin 27.11.2007 tarihli, 2005/339 E. ve 2007/282 K. sayılı kararı ile 1, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 20, 21 ve 22. Maddeler değiştirilmiştir.

3. Tadil:

İstanbul Asliye 24. Hukuk Mahkemesi’nin 13.06.2017 tarihli, 2016/476 E. ve 2016/224  K. sayılı kararır ile 5,8 ve 21. Maddeler değiştirilmiştir.