Kitaplar

Kitaplar

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Salgın Hastalıklar ve Kamu Sağlığı

 • 29.25 TL
 • 39.00 TL
Toplumları en çok etkileyen unsurlardan olan salgın hastalıkları sosyal ve ekonomik tarih çalışmaları bağlamında ele almak, yeni bir yönelim olarak görülse de esasen bir mecburiyettir. Özellikle Sanayi ve Fransız devrimleri sonrası Avrupa’da dönüşen devlet yapısı ve bu dönüşümün bir nüvesi olan “sağlıklı vatandaş” düşüncesinin ortaya çıkması, kamu sağlığı uygulamalarının yaygınlaşma ve modernleşme sürecini de beraberinde getirmiştir. Bu sürecin bir parçası olarak devletin temel vazifesi sağlıklı vatandaşlar, işçiler ve askerler yetiştirmek olmuş, bu durum devlet-toplum ilişkisinde karşılıklı çıkara dayalı bir denge kurulmasının ve gündelik hayatta hem kısa, hem de uzun vadeli bazı temel pratiklerin yer edinmesinin önünü açmıştır.

Deliler ve Doktorları: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Delilik

Rüya Kılıç
 • 27.00 TL
 • 36.00 TL
Osmanlı'da ve Cumhuriyet döneminde deliliğin nasıl algılandığı konusunu ele alan Deliler ve Doktorları, pek çok soruya yanıt bulmaya çalışıyor. Delilerin hepsi akıl hastanelerine konulamadığına göre, hangi tür deliler kapatıldı, hangileri serbest bırakıldı? İktidarın çeşitli mekanizmaları yoluyla delileri dışlama isteği hangi oranda hayata geçirildi veya geçirilemedi? Sayfalar dolusu kanun, kural, madde ve yasağın acaba pratikteki anlamı neydi?

Ermeni Etibba Cemiyeti (1912 - 1922): Osmanlı’da Tıptan Siyasete Bir Kurum

Arsen Yarman
 • 41.25 TL
 • 55.00 TL
Arsen Yarman’ın Ermeni Etibba Cemiyeti üzerine yazdığı kitabında, Fatih Sultan Mehmet’in şahsi hekimi Amirdovlat Amasiatsi’ye kadar uzanan Ermeni tıp geleneğinin nasıl 1800’lerin sonunda çok önemli doktorlar yetiştirdiğini ve bu doktorların kurduğu Ermeni Etibba Cemiyeti’nin hıfzısıhhadan mütareke dönemindeki siyasete kadar bulunduğu çeşitli faaliyetleri bulmak mümkün. Kitap, cemiyetin sağlık alanındaki çalışmaları ve bu çalışmaların yapıldığı dönemi anlatan ilk bölüm ve Cihan Harbi sonrası siyasi faaliyetlerin ön planda olduğu dönemi işleyen ikinci bir bölümden oluşmakta.

MİLLETE DEVA OLMAK

Yücel Yanıkdağ
 • 32.25 TL
 • 43.00 TL
Osmanlı Savaş Esirleri, Tıp ve Milliyetçili 1914-1939 Millete Deva Olmak, savaş, tıp ve milliyetçilik ilişkisine odaklanarak, birbirleriyle yakından bağlantılı iki ayrı grubu konu edinmektedir. İlk grup, aralarında eski cumhurbaşkanları Cemal Gürsel'in ve Cevdet Sunay'ın da bulunduğu, Rusya'da ve Mısır'da ‹ngiliz esir kamplarında tutulan Osmanlı savaş esirleridir. Diğer grup ise, esaret sonrası yurda dönüşlerinde esirleri muayene ederek onlara teşhis koyan Osmanlı-Türk psikiyatrlarıdır. Rusların ve ‹ngilizlerin Osmanlı esirlere davranış tarzlarını da detaylı bir şekilde ele alan kitap, aynı zamanda esirlerin millet, kültür, gelenek, ve din gibi kavramları nasıl algıladıklarını, onlarla nasıl özdeşleştiklerini inceliyor.Psikiyatrların esirler arasında görülen ruhsal sorunlara koydukları teşhisler geniş bir bağlamda tıbbi ve sosyal açıdan ele alınırken, karşılaşılan bedensel ve ruhsal durumlar ile 1920'ler ve 30'lar Türkiye'sinin milliyetçiliği ve kolektif zihniyeti arasında bir ilişki olduğunun altı çiziliyor. Millete Deva Olmak, milleti tanımlayan kıstasların yavaş yavaş esirlerin vurguladığı "ortak hissiyat"tan, doktorların daha fazla önem verdiği "biyolojikleştirilmiş" özelliklere kaydığını ileri sürerken, Cihan Harbi'ni bu anlayışın bir dönüm noktası olarak ele almaktadır.

HASTALIKLAR HASTANELER KURUMLAR: 14. Yüzyıldan Cumhuriyet'e

Nuran Yıldırım
 • 39.00 TL
 • 52.00 TL
1979'dan beri çalışmalarını ağırlıklı olarak sağlık tarihi alanında yürüten Nuran Yıldırım'ın seçilmiş makalelerinden oluşan ve iki cilt olarak tasarlanan kitabın bu cildinde, tıbbi gelişmeler ve hastalıklar, hastaneler ve diğer sağlık kurumları hakkında yazılmış makaleler yer alıyor. Makalelerde, toplumsal sağlığa ilişkin olayların ve gelişmelerin yoğun olarak yaşandığı Tanzimat sonrası ve II. Abdülhamid dönemi sıklıkla ele alınırken, genel çerçeve 14. yüzyıldan Cumhuriyet'e uzanıyor. Cerrahnâmeler, tüberkülin, frengi, kolera hastalıkları ve salgınları, karantina uygulamaları, savaşlarda verilen sağlık hizmetleri, askeri ve sivil hastaneler; cüzamhane, tebhirhane gibi önemli başlıkların yer aldığı bu çalışmanın, sağlık tarihine ışık tutarak toplumsal yaşamımıza katkı sunacağına inanıyoruz.

Safiye Ali: Türkiye’nin İlk Kadın Doktoru

Nuran Yıldırım
 • 19.50 TL
 • 26.00 TL
Kadınların meslek hayatına girmesinde en meşakkatli olmuş olan alanlardan biri olan tıp doktorluğunun Türkiye’deki gelişiminin hiç şüphesiz en önemli aşamalarından biri Türkiye’nin ilk kadın doktoru olan Safiye Ali’nin hayatıdır. Türkiye’nin ilk kadın tıp doktoru olması ile birlikte aynı zamanda Türk feminist hareketinin önemli mensuplarından biri olan ve kadınlarının seçilme hakkı için mücadeleler vermiş olan Safiye Ali’nin hayatı günümüzde de etkileyici bir önem taşır. Yazar Nuran Yıldırım’ın daha önce vermiş olduğu toplantı ve konferans konuşmalarının bir ürünü olan “Türkiye’nin İlk Kadın Doktoru: Safiye Ali” bu etkileyici hayatı Türk tıp tarihinde kadının genel rolü çerçevesinde değerlendiriliyor ve daha önce ortaya koyulmamış olan arşivsel veriler ile destekliyor.