Tarih Vakfı > Tarih Vakfı > Hakkımızda

Hakkımızda

by tarihvakfi

Girişim Kurulu’nun çağrısıyla bir araya gelen 264 aydın tarafından Eylül 1991’de Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı adıyla kurulan Tarih Vakfı, başta tarihçiler ve toplumbilimciler olmak üzere, çeşitli meslek ve çevrelerden aydınlarımızın ortak bir girişimidir.

Tarih Vakfı, kuruluş süreci ve yapısı bakımından ülkemizdeki vakıfların büyük çoğunluğundan farklılık göstermektedir. Vakfın arkasında varlıklı bir aile, bir sermaye grubu ya da parti yoktur. Vakıf, devletten tümüyle bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur. Kuruluş sermayesi, kurucularının küçük çaplı katkılarıyla oluşmuştur. Bugün de proje ve yayın gelirlerinin dışında, üyelerinin ve tarih dostlarının özverili katkıları, Tarih Vakfı’nın temel dayanağı olmaya devam etmektedir.

İşlev ve Amaçlar

Tarih Vakfı, Türkiye’de tarih bilincini geliştirip yaygınlaştırmayı amaçlayan ve kamu yararı için çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Tarih Vakfı, ülkemiz insanlarının tarihe bakışlarına yeni bir içerik, zenginlik kazandırmayı ve tarihi mirasın korunmasını köklü bir duyarlılıkla, geniş toplum kesimlerinin katılımıyla gerçekleştirmeyi amaçlar.

Tarih Vakfı, tarihselliğin bireysel ve toplumsal bilincin en önemli öğelerinden biri olduğu gerçeğinden hareketle, ülkemiz insanlarının kendi tarihleriyle en doğrudan, en geniş kapsamlı ve araçsallıktan olabildiğince uzak, yaşamlarına anlam katan bir ilişki kurmalarına yardımcı olmaya, tarihi, bir üretim alanı olarak sivil topluma mal etmeye çalışır.

Çalışma İlkeleri

Tarih Vakfı, çalışmalarını yürütürken, bilimselliği; dinsel, etnik, kültürel, cinsel ayrımcılıktan ve her türlü önyargıdan, şovenizmden uzak durmayı; farklı ülkelerden insanlar arasında karşılıklı anlayış ve dostluğu temel alan bir yaklaşımı titizlikle gözetir.

Tarih Vakfı, tarih bilincini, günün algılanmasını, geçmişin yorumunu ve geleceğin beklentilerini içeren bir bütün olarak tanımlar ve tarih bilincinin yaygınlaştırılıp derinleştirilmesini, toplumların sorunlarına çözüm üretme kapasitelerini artırmanın önemli bir bileşeni olarak değerlendirir. Tarih Vakfı, tarih çalışmalarının böyle bir yaklaşımla yürütülmesinin Türkiye’de katılımcı demokrasinin gelişmesine önemli bir katkıda bulunabileceği ve ülkemiz yurttaşları arasında çağdaş ve güçlü bir dayanışmayı olanaklı kılacağı görüşündedir.

Çalışma Alanları ve İşbirliği Yaklaşımı

Tarih Vakfı, bu toplumsal işlev ve amaçlarını, her türlü araştırma, eğitim ve kütüphanecilik-arşivcilik etkinliği ile basılı  yayın, elektronik yayın, belgesel film, radyo ve televizyon programları, tarih alanında sanat ve edebiyat ürünleri üretimi, müzecilik-sergicilik, bilimsel toplantı örgütleyiciliği, kültür turizmi ve benzeri çalışmalar yaparak, yaptırarak ya da yapılmasını  destekleyerek gerçekleştirir. Vakıf, işlevlerini yerine getirmek üzere yarışmalar örgütler, burslar ve ödüller verir ya da verilmesini sağlar, çeşitli kanallarla kamuoyunun daha iyi bilgilendirilmesini, eleştiri ve önerilerini ortaya koymasını olanaklı kılacak kampanyalar düzenler, düzenletir ya da bunları özendirir.

Tarih Vakfı, yurtiçinde ve yurtdışında paralel çalışmalar yapan tüm kişi, grup, girişim ve kuruluşlarla, özellikle bilim, eğitim ve sanat kurumlarıyla dayanışma içinde çalışır, bunlarla ortak projeler ve çalışmalar yapmaya çaba gösterir, ilişkilerini büyük şehirler dışına da yaymayı ve gönüllülüğe dayanan güçlü bir kamusal destek sağlamayı hedefler.

Örgütlenme İlkeleri

Tarih Vakfı, toplumsal sorumluluk sahibi yurttaşların bir ortak girişimi olarak, örgütsel yapı, işleyiş ve yönetimini öncelikle gönüllü  katkı temeli üzerine kurar.

Tarih Vakfı, örgütsel yapı ve ilişkilerinde demokrasiyi ve açıklığı yaşama geçirmeyi ve varoluş nedeni olan heyecan, sorumluluk ve yaratıcılığı geliştirmeyi, kurumsal süreklilik ve kendi kendini yenileme potansiyelinin temeli sayar. Tarih Vakfı, amaçlarını paylaşan, ortak projeler gerçekleştirebileceği kişi ve kuruluşlardan gönüllü çalışma katkısı, bağış ve destek kabul eder. Bu bağış ve desteği, veriliş hedeflerine uygun olarak, en verimli biçimde kullanır, bağışçı ve destekçilerine katkılarından nasıl yararlanıldığına ilişkin olarak hesap verir.

Tarih Vakfı, büyük ölçekli ve sürdürülebilir bir varlık gösterebilmesinin, kendi kurumsal bağımsızlığını ve kamu yararı için çalışma çizgisini koruyabilmesinin, etkin bir biçimde denetlenen güçlü bir mali yapıya ve dinamik, verimli bir girişimler ağına sahip bulunmasına bağlı olduğu bilinciyle çalışır.

Sivil Toplum Hareketine Karşı Sorumlulukları

Tarih Vakfı, sivil toplum kuruluşları camiasının bir üyesi olma bilinciyle, sivil toplum hareketinin gelişmesinde ve kendi alanını örgütlemesinde üstüne düşen tüm görevleri aktif bir biçimde yerine getirir.

Kısa Tarihçe

12 kişilik Girişim Kurulu ve 264 Kurucu Mütevelli ile 1991 yılında kurulan Tarih Vakfı, 2000 yılındaki  Medeni Kanun değişikliği uyarınca Vakıflara üyeliğin kaldırılmasına kadar her yıl %10 yeni üye alarak 2000 yılında üye sayısını  632’ye çıkardı. 2005 yılı Nisan ayında gerçekleştirdiği Olağanüstü Genel Kurul ile ismini Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı’ndan Tarih Vakfı’na değiştiren ve logosunu yenileyen vakıf bu güne kadar bir çok önemli etkinliğe imza attı. 30 yıllık  tarihinde  yüzlerce  proje, sergi, kongre, konferans, sempozyum, atölye, söyleşi ve panel gerçekleştirdi. Türkiye’nin 27 yaşını dolduran tek tarih dergisi  olan  Toplumsal Tarih 328. Sayısına ulaştı.  64 sayı çıkan İstanbul Dergisi’nin yanı sıra alanlarında çok büyük bir boşluğu dolduran İstanbul Ansiklopedisi ve Sendikacılık Ansiklopedisi gibi iki dev eser yayınladı. 500 başlığı geçen Tarih Vakfı Yurt Yayınları tarih ve sosyal bilimler alanında ülkenin en önemli yayınevlerinden biri oldu.