Tarih Vakfı > Tarih Vakfı > Toplumsal Cinsiyet Politika Belgesi

Toplumsal Cinsiyet Politika Belgesi

by tarihvakfi

Toplumsal Cinsiyet Politika Belgesi

 

Toplumsal cinsiyet, kimliklerin tarihsel, toplumsal ve kültürel olarak kurulduğunu anlatan analitik bir kategori olduğu kadar iktidar ilişkilerine ve eşitsizliğin kaynağına işaret eden politik bir tanımlamadır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi ancak iktidar ilişkilerinibütünlüklü olarak kavramakla, iktidarı oluşturan ekonomik, politik ve düşünsel kaynakları dönüştürmekle ve özneler arası yeni ilişkiler inşa etmekle mümkün olabilir. Bunun için tüm kurumların sorumluluk alması ve yapısal, işlevsel ve kültürel araçlarını toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama taahhüt ve iradesiyledüzenlemesi kritik önemdedir.

 

Tarih Vakfı, Yönetim Kurulu dahil bütün kurullarında; düzenlediği bütün toplantılarda ve etkinliklerde, konu ve konuşmacı dağılımında kadın ve LGBTİ+ temsilini gözettiğini ve buna aynı hassasiyeti göstermeye devam edeceğini bu politika belgesiyle ortaya koymaktadır.

 

Bu doğrultudaTarih Vakfı;

 

o    Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) ve Kadına Yönelik Şiddet ve Aile içi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) başta olmak üzere bu çerçevede hazırlanmış ulusal ve uluslararası mevzuatın yol göstericiliğinde; cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, yaş, sınıf, göçmen ya da mülteci statüsü, medeni hal, etnik köken, engellilik vb. temelli ayrımcılıkların karşısında durur, bu ayrımcılıkların önlenmesi için toplumda farkındalık yaratılmasına katkıda bulunur.

 

o    Toplumsal cinsiyetin çok katmanlı ve kesişimsel boyutunu göz önünde bulunduran bilimsel bir yaklaşımı temel alır. Heteronormatif ikili cinsiyet sisteminin sınırlılıklarıyla hareket etmez.

 

o    Her türlü araştırma, proje, eğitim ve kütüphanecilik-arşivcilik etkinliği ile basılı yayın, elektronik yayın, belgesel film, radyo ve televizyon programları, tarih alanında sanat ve edebiyat ürünleri üretimi, müzecilik-sergicilik, bilimsel toplantı örgütleyiciliği, kültür turizmi ve benzeri çalışmalarında kadınların ve LGBTİ+’larınvarlığının, görünürlüğünün, etkinliğinin, kaynaklara erişiminin ve kararlara katılımının sağlanmasına öncelik verir. Kurum içinde kadın ve LGBTİ+’ların haklar, sorumluluklar ve fırsatlardan eşit faydalanmalarına olanak sağlayacak araçlar geliştirir, kurul ve komisyonlar oluşturur ya da oluşmasına destek olur,özel önlem politikaları (pozitif ayrımcı politikalar) hayata geçirir.

 

o    İletişim faaliyetlerinde ve tüm iletişim araçlarındakadın ve LGBTİ+’ların güçlenmesini sağlayacak bir dil kullanır, tarih ve sosyal bilimler alanları içerisinde kadın ve LGBTİ+ çalışmalarının desteklenmesi için çalışır. Daha fazla kadın ve LGBTİ+’ların tarih ve sosyal bilimlerde aktif hale gelmesini teşvik eder.

 

 

o    Cinsiyete dayalı şiddet ile cinsel taciz ve saldırıyı önlemek için her türlü tedbiri alacağını taahhüt eder, ilgili olaylar karşısında etkin bir soruşturma yürütür ve yaptırım uygular. Çalışanlara ve gönüllülere dönük fiziksel, psikolojik, sözel, cinsel her türlü taciz, şiddet ve mobbingi (işyerinde psikolojik şiddet), ağır disiplin suçu olarak değerlendirir. Bu şikâyetlerde kadınların ve LGBTİ+’ların beyanını esas alır, karşı taraf aksini ispatla yükümlüdür.

 

o    Kadın ve LGBTİ+ çalışanlarının ve gönüllülerinin rahat, güvenli, ayrımcılıktan uzak ve şiddetten azade bir ortamda çalışabilmesi için gerekli tüm önlemleri alır.

 

o    Çocuklar ve gençler başta olmak üzere kurumun çalıştığı hedef kitlelerde, toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışının yaygınlaştırılması için çalışır. Eğitim ve materyallerini bu doğrultuda geliştirir. Katılımda ve inisiyatif almada eşitlik ilkesini gözetir.

 

o    Çalıştığı tüm paydaşlarla; yayıncılarla, dağıtımcılarla, kamu ve özel sektör temsilcileriyle ilişkilerinde yukarıda sayılan esasları gözetir.

 

o    İş plan ve süreçlerinde; toplumsal cinsiyete duyarlı planlama, strateji geliştirme, veri toplama ve bütçeleme çalışması yapar.