Kitaplar

Kitaplar

Tarihsel Sosyoloji: Bloch’tan Wallerstein’e Görüşler ve Yöntemler

Theda Skocpol
Karşılaştırmalı tarih alanında en yetkin isimlerden biri olan Theda Skocpol editörlüğünde yayımlanan “Tarihsel Sosyoloji: Bloch’tan Wallerstein’a Görüşler ve Yöntemler” tarih ve toplumsal kuramın çakıştığı noktalara atılan derin sorular üzerine çalışan çok değerli dokuz sosyal bilimcinin incelemesinden oluşuyor. Marc Bloch, Karl Polanyi, S. N. Eisenstadt, Reinhard Bendix, Perry Anderson, E. P. Thompson, Charles Tilly, Immanuel Wallerstein ve Barington Moore’un yapıtlarında yansıttıkları görüşler ve değerlerin anlatısının sunulduğu kitapta, bu sosyal bilimcilerin kullandıkları yöntemler de inceleniyor. Theda Skocpol’un tarih temelli sosyoloji araştırmalarına da yer verilen kitapta, tarihi kanıtlar ile kuramın nasıl örtüştüğü gözler önüne seriliyor. Çağdaş sosyal bilimlerin tanınmış kuramcılarının düşüncelerini ve yöntemlerini içeren kitap, alan için eşsiz bir kaynak oluyor.

Tarih ve Toplumsal Kuram

Peter Burke
Peter Burke “Tarih ve Toplumsal Kuram” adlı kitabında tarih metodolojisine eleştirel bir açıdan yaklaşıyor. “Toplumsal kuramın tarihçilere faydası nedir?” sorusuyla başlayan eser, tarih ile sosyal bilimlerin nasıl etkileşimde olabileceğine eğiliyor. Disiplinlerarası bir tarih yazımına odaklanan Burke, tarihin evrensel ölçütlerini de merkez alarak toplumsal cinsiyet, sınıf, iktidar, hegemonya, direniş, zihniyet ve sözlü tarih gibi konular ile tarihyazımı arasına köprüler kuruyor ve bu kavramların tarihçi perspektifinden açılımını inceliyor.

Kırım’ın Çehreleri

Baronne Lyudmila De Wrangell
  • 19.50 TL
  • 26.00 TL
Beyaz Rus sürgününden etkilenen ünlü Wrangell ailesinin bir mensubu olan Baronne Lyudmila De Wrangell tarafından 1939 tarihinde yazılmış olun Kırım’ın Çehreleri, Antik Çağ’ı başlangıç alarak Rus bakış açısı ile yazılmış bir Kırım tarihçesidir. Kırım tarihinin arkeolojik, siyasal, askeri, sosyal, etnik ve kültürel boyutlarına teker teker yoğunlaşan kitap, Mesut Tufan çevirisi ile akıcı edebi dilini de kaybetmiyor.

HASTALIKLAR HASTANELER KURUMLAR: 14. Yüzyıldan Cumhuriyet'e

Nuran Yıldırım
  • 39.00 TL
  • 52.00 TL
1979'dan beri çalışmalarını ağırlıklı olarak sağlık tarihi alanında yürüten Nuran Yıldırım'ın seçilmiş makalelerinden oluşan ve iki cilt olarak tasarlanan kitabın bu cildinde, tıbbi gelişmeler ve hastalıklar, hastaneler ve diğer sağlık kurumları hakkında yazılmış makaleler yer alıyor. Makalelerde, toplumsal sağlığa ilişkin olayların ve gelişmelerin yoğun olarak yaşandığı Tanzimat sonrası ve II. Abdülhamid dönemi sıklıkla ele alınırken, genel çerçeve 14. yüzyıldan Cumhuriyet'e uzanıyor. Cerrahnâmeler, tüberkülin, frengi, kolera hastalıkları ve salgınları, karantina uygulamaları, savaşlarda verilen sağlık hizmetleri, askeri ve sivil hastaneler; cüzamhane, tebhirhane gibi önemli başlıkların yer aldığı bu çalışmanın, sağlık tarihine ışık tutarak toplumsal yaşamımıza katkı sunacağına inanıyoruz.

SULTAN III. MURAD'IN RÜYA MEKTUPLARI

  • 41.25 TL
  • 55.00 TL
Rivâyetlere göre Sultan III. Murad (1546-1595) Şeyh Şüca Dede'ye intisab edince, rüyalarını ve diğer mistik tecrübelerini mektuplar halinde ona göndermeğe başladı. Sonraları Sultan'a ait olduğu iddia edilen yüzlerce mektup, Sultan henüz hayattayken bir yazma eserde toplandı. Elinizdeki kitap, bu mektupların çevriyazıya aktarılmış halidir. Sultan'ın Alem-i Misâl'deki maceralarını adeta menkabevî bir özellik yükleyerek nakleden metin, onu hem zamanın kutbu bir velî, hem de yeryüzünde Allah adına hüküm sürmek üzere seçilmiş bir sultan olarak resmeder.

Serseri, Anarşist ve Fesadın Peşinde

İlkay Yılmaz
  • 39.00 TL
İlkay Yılmaz’ın aynı ismi taşıyan doktora tezinin sadeleştirilmiş hali olan bu kitap, II. Abdülhamid döneminde güvenlik politikalarını incelemektedir. Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde ortaya çıkan siyasi, ekonomik ve sosyal durum, iç ve dış güvenlik politikaları üzerinden işlenmektedir.

Hüve'l-Baki

Hans-Peter Laqueur
Hans-Peter Laqueur, Hüve’l-Baki kitabında diğer Müslüman ülkelerde benzeri görülmeyen bütüncül bir sanat yapıtı olarak değerlendirdiği Osmanlı mezarlıklarını ve mezar taşlarını Avrupa’dakilerle karşılaştırarak inceliyor ve bu hususta kaynak bir metin teşkil ediyor. Bir sanat türü olarak Osmanlı mezar taşının pratik işlevleri, sembolik anlamları, demografik özellikleri ve toplumsal adetleri araştırmada öne çıkanlar arasında. Kitabın ilk bölümü Osmanlı mezar taşı geleneğinin genel bir incelemesini ifade ederken, ikinci bölümü İstanbul’un mezarlıklarına yoğunlaşarak saha bazlı bir araştırmayı ortaya koyuyor. Kitabın geri kalanı ise farklı cemaatlerin, grupların, rütbelerin ve askeri örgütlenmelerin özel mezar stillemeleri ile devam ediyor. İlk olarak 1987 yılında basılan ve yoğun ilgi gören Hüve’l-Baki, günümüzde de anlattığı konu ile Osmanlı sanatının bu özel unsuruna dair ilgi çekici ve otorite bazında bir kaynak kitap sunuyor.

Büyük Mübadele: Türkiye’ye Zorunlu Göç (1923-1925)

Kemal Arı
1923 yılında Lozan Antlaşması ardından hükümetler arası anlaşmalara bağlı olarak milyonlarca insan zorunlu göçe tabi tutulmuştur. Drama, Kavala, Girit, Selanik’te doğup büyümüş beş yüz bin Müslüman ile Kayseri, İzmir, Manisa, Samsun’da doğup büyümüş yüz binlerce Ortodoks’un yer değiştirmesi istenmiştir. Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi’nde Yunanistan’dan Türkiye’ye gelen insanların ele alındığı kitap, yeni topraklara yerleşme ve uyum sağlama süreçlerini inceliyor. Bu sürecin başarılı olup olmadığını değerlendirirken insanlık dramı olarak adlandırılabilecek bir olaya da ışık oluyor.

MODERNLEŞMENİN EŞİĞİNDE OSMANLI KADINLARI

On dört Orta Doğu tarihçisinin makalelerinden oluşan bu derleme Osmanlı dönemi tarihçiliğine kadın perspektifi sunmasıyla önem arz ediyor. Toplumsal cinsiyet, kadın bedeni, kadının kamusal alandaki görünürlüğü, evlilik ve ekonomik durum gibi konuları içeren makalelerde minyatür, şiir, dil ve hukuk üzerinden de kadının toplumdaki yeri inceleniyor.

Osmanlı Tarih Yazıları: Şehir, Toplum, Devlet

Özer Ergenç
Osmanlı Tarih Yazıları, Özer Ergenç’in tarih araştırmalarına ilgi duyan genç bir tarih öğrencisi iken yazdığı metinlerden, Osmanlı arşiv belgelerinden ve telif eserlerinden derlenmiş veriler içeren daha kapsamlı makalelerine kadar geniş bir yelpazede seyrediyor. Ergenç’in kimine ulaşmanın artık mümkün olmadığı dergilerde yayımlanan makalelerinin ve çeşitli sempozyumlarda sunduğu bildirilerin yeniden gözden geçirilerek bir araya getirildiği kitap, Osmanlı tarih yazıcılığına önemli bir katkı oluyor.