Kitaplar

Kitaplar

BÜYÜK VALİDE HAN

Ayşegül Baykan, Zerrin İren Boynudelik, Burak Sevingen, Belkıs Uluoğlu
 • 29.25 TL
 • 39.00 TL
Bu kitapla, tarihsel yapıların, yaşamların kentin belleğindeki izlerinin silindiği bu günlerde, 2006- 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilen TÜBİTAK destekli Büyük Valide Han: Kültürel ve Toplumsal Belleği İnceleme ve Dokümantasyon Projesi’nin bulgularının izleri henüz silinmemişken Büyük Valide Han’a bir kez daha dikkat çekmek istiyor, bu muhteşem mekânı daha yakından ve samimi bir dille anlatmaya çalışıyoruz.

Nasır-ı Hüsrev ve Sonrasında Bedahşan İsmailileri

Zahide Ay
 • 24.40 TL
 • 32.50 TL
Daha önce Hazar Yahudileri ve Nizariler hakkında eserler vermiş olan Zahide Ay, bu kez Bedahşan İsmailileri hakkında yazdığı kitabı ile okurun karşısına çıkıyor. Tarihsel sürekliliğin dışında kalmaları ve günümüzde sayıca azınlık olmaları dolayısıyla gözardı edilmiş Bedahşan halkını, bu kitapta İslamiyet öncesi durumlarından İsmaililiğe geçişlerine kadar incelenmiş bir şekilde okuyabilirsiniz. İslam öncesi Bedahşan ile başlayan kitap, Moğol istilasının Bedahşan’daki etkilerine değinerek Bedahşan’ın coğrafyasını ve tarihini kısaca özetliyor. Kitap, daha sonra önemli mutasavvıflardan Nasır-ı Hüsrev’in hayatına değinerek Bedahşan’da İsmaililiğin yayılışında olan etkisine dikkat çekiyor.

Yerel Tarihçilik, Kent, Sivil Girişim

Elinizdeki kitap Yerel Tarih Konferansı'nın sunumlarını, tartışma ve katkılarını içeriyor. Bu anlamlı buluşmayı mümkün olduğunca geniş bir kesimle paylaşmak amacıyla hazırladığımız bu kitap, aynı zamanda yeni yerel tarih gruplarının aramıza katılması için davettir.

KÜRDLER: Tarihi ve İçtimai Tedkikat

Doktor Friç
 • 27.30 TL
 • 36.50 TL
1918’de devletin Kürtlerle ilgili ilk yayını olarak Osmanlı Muhacirin Müdüriyet-i Umumisi (Osmanlı Göçmen İşleri Genel Müdürlüğü) tarafından yayımlanan Kürdler: Tarihi ve İçtimai Tadkikat adlı kitapta yazar Doktor Friç, Almancadan Türkçeye çeviren ise Habil Adem olarak görünüyordu. Daha sonraki incelemeler kitabın çevirmeni olarak görünen Habil Adem’in kitabın yazarı da olduğunu ve gerçek adının Naci İsmail (Pelister) olan Arnavut kökenli bir İttihatçı olduğunu göstermiştir.

SAVAŞ, TEKNOLOJİ VE DENEYSEL ÇALIŞMALAR

Son yıllarda yükselişe geçmiş olan tarih dizileri ve popüler tarih yayınları askeri tarihe olan ilgiyi gözler önüne seriyor ve bu ilgi, alana dair yeni sorular ve araştırma konularını da beraberinde getiriyor. Yeniçeri kışlalarında gündelik yaşam, Osmanlı askeri teçhizatının kullanım ve üretimi, Haliç’e gerilen zincir, İstiklal Savaşı müzelerinin katkı ve eksikleri, savaş oyunlarının ortaya koyduğu bilgi gibi konular gündeme gelen yeni merak konularını oluşturuyor.

TOPLUMSAL TARİHTE ÇOCUK

Tarih anlatısının avantajlı ve seçkin grup merkezli yaklaşımdan uzaklaşmasıyla yeni tarih kurguları ortaya çıkmaya başladı. Cinsiyet, sınıf, ırk, din ve yaş özellikleri değişen gruplar üzerinden kurgulanmaya başlanan tarihçilikte çocuk da yer almaya başladı. 23-24 Nisan 1993’te düzenlenen “Toplumsal Tarihte Çocuk Sempozyumu”, ülkemizde çocuk odaklı tarihçilikte ilk çalışma, bu kitap da ilk basılı yayın oldu. Kitapta tarihsel süreçte çocuk ve çocukluk; aile yapısı, arkeolojik eserler, şenlikler, gravürler, fotoğraflar, edebiyat, tiyatrolar, reklamlar, kitaplar, oyuncaklar ve giysiler gibi alanlarda araştırılıyor ve kuramsal bir temel ile çocuk odaklı tarihçiliğe katkı sunuluyor.

Ermeni Etibba Cemiyeti (1912 - 1922): Osmanlı’da Tıptan Siyasete Bir Kurum

Arsen Yarman
 • 41.25 TL
 • 55.00 TL
Arsen Yarman’ın Ermeni Etibba Cemiyeti üzerine yazdığı kitabında, Fatih Sultan Mehmet’in şahsi hekimi Amirdovlat Amasiatsi’ye kadar uzanan Ermeni tıp geleneğinin nasıl 1800’lerin sonunda çok önemli doktorlar yetiştirdiğini ve bu doktorların kurduğu Ermeni Etibba Cemiyeti’nin hıfzısıhhadan mütareke dönemindeki siyasete kadar bulunduğu çeşitli faaliyetleri bulmak mümkün. Kitap, cemiyetin sağlık alanındaki çalışmaları ve bu çalışmaların yapıldığı dönemi anlatan ilk bölüm ve Cihan Harbi sonrası siyasi faaliyetlerin ön planda olduğu dönemi işleyen ikinci bir bölümden oluşmakta.

MİLLETE DEVA OLMAK

Yücel Yanıkdağ
 • 32.25 TL
 • 43.00 TL
Osmanlı Savaş Esirleri, Tıp ve Milliyetçili 1914-1939 Millete Deva Olmak, savaş, tıp ve milliyetçilik ilişkisine odaklanarak, birbirleriyle yakından bağlantılı iki ayrı grubu konu edinmektedir. İlk grup, aralarında eski cumhurbaşkanları Cemal Gürsel'in ve Cevdet Sunay'ın da bulunduğu, Rusya'da ve Mısır'da ‹ngiliz esir kamplarında tutulan Osmanlı savaş esirleridir. Diğer grup ise, esaret sonrası yurda dönüşlerinde esirleri muayene ederek onlara teşhis koyan Osmanlı-Türk psikiyatrlarıdır. Rusların ve ‹ngilizlerin Osmanlı esirlere davranış tarzlarını da detaylı bir şekilde ele alan kitap, aynı zamanda esirlerin millet, kültür, gelenek, ve din gibi kavramları nasıl algıladıklarını, onlarla nasıl özdeşleştiklerini inceliyor.Psikiyatrların esirler arasında görülen ruhsal sorunlara koydukları teşhisler geniş bir bağlamda tıbbi ve sosyal açıdan ele alınırken, karşılaşılan bedensel ve ruhsal durumlar ile 1920'ler ve 30'lar Türkiye'sinin milliyetçiliği ve kolektif zihniyeti arasında bir ilişki olduğunun altı çiziliyor. Millete Deva Olmak, milleti tanımlayan kıstasların yavaş yavaş esirlerin vurguladığı "ortak hissiyat"tan, doktorların daha fazla önem verdiği "biyolojikleştirilmiş" özelliklere kaydığını ileri sürerken, Cihan Harbi'ni bu anlayışın bir dönüm noktası olarak ele almaktadır.

ERICSSON TURKEY: A Leader In Communication From The Ottoman Times To The Present Day

Serkan Yazıcı
 • 75.00 TL
 • 100.00 TL
Ericsson’un Türkiye’deki yüz yılı aşkın serüveni kitapta birbirinden farklı karakteristik özelliklere sahip üç ana dönemi işaret eden üç bölümde anlatılıyor.

Denge Oyunu: İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin Dış Politikası

Selim Deringil
Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’ndaki stratejisi olan Denge Siyaseti, Selim Deringil’in incelemesiyle okurlarıyla buluşuyor. Görece küçük bir ülke olan Türkiye’nin dönemin büyük güçleri arasında kurduğu kurduğu denge siyaseti diplomatik bir başarı olarak tarihte yerini almıştır. Türkiye’nin savaş dışında kalmak düşüncesiyle hareket eden dönem siyasetçilerinden İsmet İnönü, Numan Menemencioğlu, Şükrü Saracoğlu gibi isimler dış politikada gerçekçiliği ön plana koymuştur. Deringil, İkinci Dünya Savaşı’na giden süreçte Türkiye’yi ekonomik ve askeri açılardan değerlendirmenin yanı sıra siyasi kadro ve tarihsel formasyonu da inceliyor. Bu incelemenin ardından tek tek savaş yıllarına odaklanan ve dönemin kritik siyasi gelişmelerini ele alan Deringil, İkinci Dünya Savaşı dönemi Türkiye dış politikasına dair değerli çalışmasını okurlarıyla buluşturuyor.