Kitaplar

Kitaplar

1915: Siyaset, Tehcir, Soykırım

“1915: Siyaset, Tehcir, Soykırım” partizanlıktan uzak uluslararası tarihçilik ve sosyal bilim çalışmalarına, Türkiye’deki yaygın kullanımıyla “tehcir”, Ermeni eşrafı için “soykırım” anlamını taşıyan 1915 tarihini öncesi ve sonrasıyla eleştirel bir perspektif üzerinden açıklayarak katkı sunuyor. Yüzyıla yakın bir tarihi ele alan ve “Ermeni Meselesi”nin doğuşu ile başlayan kitap; Abdülhamit dönemindeki Ermeni katliamları, Birinci Dünya Savaşı, tehcir ve imha incelemeleri yoluyla Türkiye Cumhuriyeti’nin azınlık politikalarına bağlanıyor.

Soykırım Meselesi: Osmanlı İmparatorluğu'nun Son Döneminde Ermeniler ve Türkler

 • 48.75 TL
 • 65.00 TL
Son yüzyıllarda yaşanan kitlesel katliamlara dair çalışmalar, soykırımın kendine özgü dinamikleri olduğu yönünde ağırlık kazanmış durumda. Birçok soykırım vakası, hızlı bir biçimde kitlesel katliama evrilen zorunlu tehcir ve etnik temizlik programlarıyla başladı. Tarih çalışmalarında yeni yaklaşımları temsil eden ve Osmanlı ‹mparatorluğu’nun son dönemine odaklanan Soykırım Meselesi, konuyu “soykırım var mı, yok mu” sorusunun, inkâr ve kabul tartışmasının ötesine taşıyor.

Dertli Sahiller: Şiddet, Etnisite ve Osmanlı İmparatorluğu’nun Sonu, 1912-1923

Ryan Gingeras
“Dertli Sahiller”, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışından Cumhuriyet’in kuruluşuna kadar geçen sürede Güney Marmara gayrimüslimlerinin baskı dolu hikayesini anlatıyor. Ryan Gingeras, Cihan harbi öncesi gayrimüslim nüfusunun durumunu izah ederek başlayıyor ve sözlerini Cumhuriyetçi politikanın Güney Marmara’yı homojenleştirme çabalarını anlatarak noktalıyor. Ermeniler, Rumlar ve Kürtler gibi göz önünde bulunan azınlıklara değinen kitap, Güney Marmara’da bulunan ve daha önce tehcir, mübadele gibi konularla diğer azınlıklar kadar gündeme gelmemiş Kafkas göçmenlerini de anlatıyor.

Harbiyeli Bir Osmanlı Ermenisi

Kalusd Sürmenyan
1912 yazında Harbiye’den mezun olan beş Ermeni Osmanlı subayından biri olan Kalusd Sürmenyan’ın bu kısa anı kitabı Osmanlı Ermenilerinin trajedisine hem cephede hem de cephe gerisinde yeniden bakıyor. Sürmenyan’ın yazdığı iki hatıratı da içeren kitap bu sayede Sürmenyan’ın Osmanlı ordusundaki günlerini içeren Yerzınga’nın sonraki hayatını ve yeni kurulan Ermenistan’ın ordusundaki rolünü anlattığı “Türkiye Ermenisi Askerler ve Askeriyesi: Önce Türk, Sonra da Ermeni Okullarında”yı karşılaştırmalı okuma ve gözlemleme fırsatını sunuyor.

Deliler ve Doktorları: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Delilik

Rüya Kılıç
 • 27.00 TL
 • 36.00 TL
Osmanlı'da ve Cumhuriyet döneminde deliliğin nasıl algılandığı konusunu ele alan Deliler ve Doktorları, pek çok soruya yanıt bulmaya çalışıyor. Delilerin hepsi akıl hastanelerine konulamadığına göre, hangi tür deliler kapatıldı, hangileri serbest bırakıldı? İktidarın çeşitli mekanizmaları yoluyla delileri dışlama isteği hangi oranda hayata geçirildi veya geçirilemedi? Sayfalar dolusu kanun, kural, madde ve yasağın acaba pratikteki anlamı neydi?

TANZİMAT'TAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE İŞÇİ SINIFI TARİHİ 1839-2014

Toplumsal sınıfların yok olduğunun ilanından sonra tarihyazımında dahi bu konuda bir geri çekilme gözlenmiştir. Toplumun genelini temsil eden orta sınıfın asıl gerçeklik olduğu iddia edilirken, orta sınıf mensubu birçok grup aslında prekaryayı oluşturduğunu fark etmeye başlamıştır. Bu süreçler içerisinde 1990’lı yıllardan itibaren Türkiye işçi sınıfı tarihi araştırmalarında yaşanan niteliksel ve niceliksel uyanış, 2000’li yıllarda zirvesine ulaşmıştır. Neoliberal iktisadi ve siyasal sistem içinde yetişmiş genç kuşak tarihçilerin sınıf tarihine yönelimi ile gerçekleşen bu durum, küresel kapitalist sisteme karşı gelişen toplumsal hareketler ile ezilenin geçmişine duyulan ilginin artması ile de açıklanabilir. Bu kitap, Tanzimat’tan günümüze işçi sınıfı üzerine yapılmış çalışmaların bir derlemesinden meydana geliyor. Eski bilgilerin sorgulanması ve üzerine yenilerinin eklenmesi fırsatını yaratan eser, aynı zamanda uluslararası işçi sınıfı ve emek tarihi çalışmaları üzerinde de durarak Türkiyeli okuyucuya sunuyor.

BİLDİRİLERİYLE 1950 - 1970 DÖNEMİ SIKIYÖNETİMLERİ

M. Zafer Üskül
 • 19.50 TL
 • 26.00 TL
Daha önce 12 Mart dönemi bildirilerini derleyen ve hukukî, toplumsal, tarihsel açılardan değerlendiren M. Zafer Üskül, bu kitapta merceğini Türkiye Cumhuriyeti demokrasisinin filizlenme yıllarına tutuyor ve Demokrat Parti iktidarından 12 Mart’a uzanan dönemin sıkıyönetim bildirilerini masaya yatırıyor. Yine titiz bir arşiv çalışmasıyla bir araya getirilen bu bildiri ve tebliğler, Türkiye’nin yakın tarihinde ordunun siyasetten eğlence hayatına kadar toplumun tüm hücrelerine nasıl nüfuz ve müdahale ettiğini birincil kaynaklarla ortaya koyuyor

Osmanlıda Siyaset, Toplum, Din, Yönetim (1793-1807)

Thomas Thornton
 • 43.50 TL
 • 58.00 TL
Thornton’un kitabı on bölümden oluşuyor ve Osmanlı’yı her açıdan anlatmayı hedefliyor. Giriş bölümünde Orta Asya’daki ilk konfederasyonlardan Üçüncü Selim’e kadar Türk tarihi, o zaman bilindiği haliyle, kapsamlı bir biçimde sunuluyor. Thornton daha sonra Türk kültürünü incelemeye koyuluyor. Türkleri Romalılar ve Araplarla kıyaslayarak başlayan Thornton, daha sonra Türklerin sanat anlayışlarına, bilime yaklaşımlarına, çiftçiliklerine, tıp bilgilerine ve Türk diline kadar birçok madde üzerine izlenimlerini sunuyor. Kitabın takip eden bölümünde Osmanlı İmparatorluğu’nun yapısı işleniyor. Mülteka ve İmparatorluk yasalarının kıyaslamaları, Sultanın yetkileri ve ayrıcalıkları, paşaların yaşama biçimleri, halkın idare edilmesi ve zulüm durumunda kanuni haklar gibi ilginç konular bu bölümde ele alınıyor. Osmanlı’nın medeni hukukunu da inceleyen Thornton, daha sonra yeniçerilerden acemi oğlanlardan bahsederek ve tutsaklara yapılan muameleleri de inceleyerek Osmanlı’nın askeri gücünü okuyucuya sunuyor.

Türkiye’de Kadın Özgürlüğü ve Feminizm (1908-1935)

Zafer Toprak
 • 48.75 TL
 • 65.00 TL
600 yılı aşkın süre hayatta kalan Osmanlı İmparatorluğu’yla ilgili nice tartışmalarda bulunuldu, kitaplar yazıldı ve tezler öne sürüldü. Kültürüyle, toplumuyla, ekonomik askeri yapısı, azınlıkları, savaşları ve hükümdarlarıyla nice eserlere konu olmuş bu imparatorluğun son dönemlerinde peki kadınların rolü neydi? Meşrutiyetin ilanı, 1908 Jön Türk Devrimi, Cihan Harbi’yle başlayan yoksullukla özgürlük at başı giderken kadının kimliği, bireyselliği, bedeni nasıl bir anlam kazandı? Geleneksel “aile”nin bir parçası olan kadın ne zaman ve nasıl bir birey oldu, köhne geleneksel aile ilişkilerinden paçalarını çekip çıkararak “özgür kadın” haline geldi?

Türkiye Eğitim Sisteminde Ayrımcılık

Nurcan Kaya
 • 15.00 TL
 • 20.00 TL
Türkiye’de yaşayan farklı toplulukların uluslararası standartlara göre korunan eğitim haklarının eşitlik temelinde güvenceye alınmasını ve bu toplulukların eğitim sisteminde maruz kaldıkları ayrımcılıkla mücadele edilmesini amaçlayan projede 17 sivil toplum örgütünün katıldığı bir izleme ağı oluşturuldu. Ağ bileşenlerinin eğitim sisteminde öğrencilere yönelik ayrımcılığı izleyebilmelerine ilişkin donanımlarının güçlendirilmesi ve bu alanda yerel ve uluslararası düzeyde savunu yapma kapasitelerinin artırılması hedeflendi.