Kitaplar

Kitaplar

Tan: Serteller Yönetiminde Muhalif Bir Gazete

Hülya Öztekin
 • 41.25 TL
 • 55.00 TL
1935 ile 1945 tarihleri arasında basın hayatını sürdürmüş olan Tan gazetesi, dönemde yaygın faşist ve emperyalist yönetimlere karşı duruşuyla sol yayıncılığın önemli bir adresiydi. Zekeriya Sertel, Sabiha Sertel, Muvaffak Şeref, Niyazi Berkes, Pertev Naili Boratav, Esat Adil Müstecaplıoğlu, Hulusi Dosdoğru, Cami Baykurt, Behice Boran, Sabahattin Ali ve Aziz Nesin gibi sol görüşlü birçok değerli ismi içinde barındıran gazete demokrasi, eşitlik ve özgürlük temasıyla yayın yapması ve bir iktidar gazetesi olmamasıyla hedef alınmış; 4 Aralık 1945’te acımasız bir linç ve yıkıma maruz kalmıştır. Tan gazetesinin yayın hayatının sonlanmasına yol açan bu baskın, basın özgürlüğüne de yöneltilmiş bir saldırıdır.

Türkiye'de Sanat Tarihi Yazımı

Ceren Özpınar
 • 24.30 TL
 • 32.50 TL
Türkiye’de sanat tarihi yazımı Cumhuriyet’in modern ulus-devlet anlayışıyla şekillenir ve milliyetçilik ideolojisi çerçevesine kurgulanır. Avrupa-merkezci yaklaşımın ortaya çıkışıyla beraber sanat tarihi yazımı Batıcı bakış açısından etkilenir ve 1970’lerden sonra tamamen dönüşmeye başlar. Ceren Özpınar, bu kitabında Türkiye’deki sanat tarihi yazımının dönüşümünü ele alıyor.

Türkiye'de İşçi Sınıfı 1908 - 1946

Zafer Toprak
 • 48.75 TL
 • 65.00 TL
Zafer Toprak’ın kaleme aldığı “Türkiye’de İşçi Sınıfı 1908-1946”, Osmanlı’nın son dönemlerinden İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar yaşanan dönemde işçi grevlerini, cemiyetlerini ve yayınlarını anlatıyor. Toprak’ın 1977’de “Yurt ve Dünya” dergisi için yazdığı iki makalesiyle başladığı ve günümüze kadar 40 yıl boyunca yazmaya devam ettiği emek tarihi eserleri bu kitapta bir derleme olarak okurun karşısına çıkıyor.

Bildirileriyle 1974-1980 Dönemi Sıkıyönetimleri

M. Zafer Üskül
 • 25.00 TL
 • 33.50 TL
M. Zafer Üskül’ün Türkiye’nin çok partili siyasal hayatında sıkça başvurulan ve gündelik hayatta silahlı kuvvetlerin mutlak kontrolüne imkân veren sıkıyönetimlerle ilgili üçlemesi, 1950-70 arasının ve 12 Mart 1971 döneminin sıkıyönetim bildirilerinin ardından, 12 Eylül’ün taşlarını döşeyen s›k›yönetim kararlarıyla tamamlanıyor. Toplu halde ilk defa karşımıza çıkan ve Türkiye’nin yakın tarihindeki kritik dönemeçleri, ordunun siyasetteki, toplum üzerindeki rolünü en iyi şekilde gösteren bu derleme, kurumsal arşivciliğin gelişmediği bir coğrafyada, gazete koleksiyonları arasında ciddi bir kazı faaliyetinin ürünü.

JAPON TURANCILIĞI

Sinan Levent
 • 24.25 TL
 • 32.50 TL
19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Macaristan ve Türkiye merkezli ortaya çıkan Turancı hareketler, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Japonya’ya sirayet etti. 1920’lerin başında Macar Turancı Barathosi Balogh Benedek ile ilk Japon Turancı Imaoka Juichiro tarafından başlatılan bu hareket, ilk etapta Japon toplumunda ve siyasi çevrelerde beklenen ilgiyi uyandırmasa da, 1931 Mançurya Olayı’ndan sonra şiddetini artıran Japon emperyalizminin de etkisiyle, daha geniş kesimlerde yankı bulmayı başardı. Turancılık, özellikle Orta Avrasya Coğrafyası’nda Japon nüfuzunu yaymak için dönemin politikacıları tarafından faydalanılmak istenilen bir siyasi fikir halini aldı.

İhtilaller Çağında Osmanlı Ordusu: Osmanlı İmparatorluğu'nda Sosyoekonomik ve Sosyopolitik Değişim Üzerine Bir İnceleme (1793-1826)

Fatih Yeşil
 • 39.00 TL
 • 52.00 TL
Fransız İhtilali’nin Avrupa’yı kasıp kavurduğu yıllarda Osmanlı İmparatorluğu da büyük bir değişim devrine girmişti. Osmanlı tarihi açısından, en az kopuşlar kadar sürekliliklerin de rahatlıkla tespit edilebildiği Nizam-ı Cedid ajandasının uygulanmaya başlanması, bu değişimin başlangıç noktasını teşkil etmektedir. Nizam-ı Cedid siyasetinin doğal sonucu olarak da görülebilecek Yeniçeriliğin ilgası (1826) ile kapanan bu dönem, Avrupa’daki uygulamaların izlerini taşıyan modern bir ordunun inşasına yönelik yeni bir siyasî ve malî yapının oluşumuna tanıklık eder. Rumeli’de açılan isyan bayraklarının ardından 1807 ve 1808 senelerinde ‹stanbul’da peş peşe patlayan ihtilaller ve Yeniçeriliğin ilgası, adeta kabuk değiştirmeye çalışan Osmanlı askerî, siyasî ve malî yapısının doğum sancılarıdır. Elinizdeki kitap, Osmanlı İmparatorluğu’nda hem askerî alanda gerçekleşen yapısal değişimi hem de bu değişimin sosyoekonomik ve sosyopolitik alanlardaki yansımalarını ele alıyor.

İlhan Tekeli ile Günümüze ve Geleceğe Dair

İlhan Tekeli
 • 24.25 TL
 • 32.50 TL
İlhan Tekeli Türkiye’nin ilk şehir ve bölge planlama bölümünün hem ilk öğrencilerinden hem de ilk öğretim üyelerinden biridir. 50 yıla yakın süre ODTÜ’de ders vermiştir, günümüzde de vermeye devam etmektedir. Çok sayıda öğrencisi olmuştur. Bu öğrencilerden şimdi Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde öğretim üyeliği yapan bir bölümü, Toplu Eserlerin metinleri üzerinde derin bir okuma yaparak hocalarının çalışmalarını değerlendirmiştir. Toplu Eserlerin 26’ncısını oluşturan “İlhan Tekeli’yle Günümüze ve Geleceğe Dair” kitabı işte böyle bir derin okumayı içermektedir. Bu kitap projesi Gazi Üniversitesinde akademisyen olan, “eski öğrenci şimdiki meslektaşların” girişimi sonucunda gelişmiştir. Genç akademisyenler bu projede, belirli konularda Tekeli ile daha fazla tartışmayı, sorular sormayı ve bu kapsam içinde İlhan Tekeli’nin bugüne ve geleceğe nasıl baktığını sorgulamayı amaçlamışlar.

KAYBEDİLMİŞ MEMLEKETLER: Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Rumların Toplumsal ve Kültürel Bir Tarihi

Haris Eksertzoglou
 • 29.25 TL
 • 39.00 TL
“Kaybedilmiş memleketler” tabiri Yunanistan’da çok sık kullanılır. Bu tabir, 1919-22 arasındaki Yunan-Türk savaşı ve Lozan Antlaşması’nın sonucu olarak memleketlerini terk etmeye zorlanan Osmanlı Hıristiyanı göçmenlerin özgün kökenlerine atıfta bulunur. İlk bakışta bu tabirin anlamı gayet açık gibidir, fakat aynı zamanda belirsizliklerle yüklüdür, zira travmalarla ve çeşitli güçlüklerle dolu olan bu memleketlerin hatırası, göçmenlerin kimliği ve Yunan toplumunun eşit bir parçası olma arzularıyla doğrudan ilintili hassas bir durumun ispatıdır.  (...) Ne var ki, bu kitabın amacı Küçük Asya’nın hafıza kültürünü araştırmak değil. Daha ziyade, genel kamuoyu dahil olmak üzere, Osmanlı toplumunun bünyesi dahilinde bulunan, dışlanmaya tabi tutulmayan, kendine yeterli olan bu grupların kültürel ve toplumsal tarihi üzerinde daha derinlemesine bir kazı araştırmasına girişmek üzere Yunan Osmanlılar, Romioi ile ilgilenenlere bir çağrı niteliğinde olduğu söylenebilir.

Belleklerdeki Dersim '38

Şükrü Aslan, Gülay Kayacan, Bülent Bilmez
 • 24.38 TL
 • 32.50 TL
“Belleklerdeki Dersim ‘38”, Tarih Vakfı’nın 2010-2011 yıllarında “Belleklerdeki Dersim ‘38: Kuşaklararası Sözlü Tarih Projesi” kapsamında Global Dialogue Vakfı ve Finlandiya Büyükelçiliği’nin (Ankara) mali desteğiyle yürütülen alan çalışmasının bulguları ile hazırlanmıştır. Proje, Türkiye içi ve dışından farklı şehirlerde ikamet eden farklı kuşaklardan 125’i Dersim kökenli toplam 146 kişi ile görüşmeler yapılarak gerçekleştirildi. Geçmişte Dersim ‘38’e dair yayımlanmış onlarca çeşitli kaynağın ya resmi ya da muhalif ideolojiler çerçevesinde şekillenmesi olaylar üzerine ortaya konan kaynakların siyasal söylem alanları içerisine hapsedilmesine yol açmıştır. “Belleklerdeki Dersim ‘38 Kuşaklararası Sözlü Tarih Projesi” ise bahsi geçen bu eksikliklerin bertaraf edilmesi çabası ile kurgulandı.

İmparatorluğun "Liberal" Yılları (1856-1870)

Kuntay Gücüm
 • 29.25 TL
 • 39.00 TL
Tanzimat ve Islahat Fermanları ile Osmanlı İmparatorluğu, 19. yüzyıl Avrupa sistemiyle bütünleşme sürecine girdi. İmparatorluk, Avrupa devletler sisteminin bir parçasına dönüşürken, Islahat Fermanı ile liberal Avrupa ailesine katıldığını da ilan etti. O yıllarda Avrupa'da "liberal" en itibarlı sözcüktü. Resmi ideoloji olarak benimsenen liberal politika Osmanlı İmparatorluğu'nun hükümet söylemine Babıâli'nin diplomasi kökenli yöneticileri tarafından dahil edildi. Osmanlı İmparatorluğu'na iltifat etmek isteyen Avrupalı siyasetçiler ve diplomatlar Sultan'ın ve nazırlarının ne kadar liberal olduğundan övgüyle söz ediyorlardı.