Kitaplar

Kitaplar

UYGARLIKLAR TARİHİ II

Özge Küçükosman, Hasan Sungur, Elif Aköz, Aydan Demirkuş, Nilgün Yaman, Dilara Kahyaoğlu
 • 45.00 TL
 • 60.00 TL
Uygarlıklar Tarihi-II kitabındaki konular şöyledir: Kültür ve kent üzerine kavramsal tartışmaların yer aldığı giriş etkinliklerini; Bozkır, Göçebe ve Barbarlık Nedir? başlığı altındaki etkinlikler takip ediyor. Toplam 45 etkinliğin yer aldığı ikinci kitapta Atlı Göçebe Kültürü, Ortaçağda Avrupa, Bizans, İslam Tarihi ve Uygarlığı, Türk İslam Devletleri ve Haçlı Seferleri yer alan diğer konulardır.

SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİNE GİRİŞ: Tarih Yazımı, Temel Yaklaşımlar ve Araştırma Yöntemleri

Ateş Uslu
Siyasal düşünceler tarihi alanında çok sayıda çalışma kaleme alınmış olsa da siyasal düşünce tarihçiliği üzerine sorgulayıcı eserlerin sayısı son derece azdır. Bir dizi filozofun “dâhiyane” kabul edilen düşüncelerinin özetlenmesiyle sınırlı kalan geleneksel düşünce tarihi yaklaşımları çok sayıda araştırmacı tarafından eleştirilmiş olsa da, literatürün önemli bir kısmında bu yaklaşımların tahakkümü devam etmektedir. Bu kitapta siyasal düşünceler alanının siyaset felsefesinin yanında siyasal ilahiyat, siyasal ideoloji ve sistemli olmayan siyasal düşünüş biçimlerini de içeren bir alan olduğunun altı çizilmektedir.

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Salgın Hastalıklar ve Kamu Sağlığı

 • 29.25 TL
 • 39.00 TL
Toplumları en çok etkileyen unsurlardan olan salgın hastalıkları sosyal ve ekonomik tarih çalışmaları bağlamında ele almak, yeni bir yönelim olarak görülse de esasen bir mecburiyettir. Özellikle Sanayi ve Fransız devrimleri sonrası Avrupa’da dönüşen devlet yapısı ve bu dönüşümün bir nüvesi olan “sağlıklı vatandaş” düşüncesinin ortaya çıkması, kamu sağlığı uygulamalarının yaygınlaşma ve modernleşme sürecini de beraberinde getirmiştir. Bu sürecin bir parçası olarak devletin temel vazifesi sağlıklı vatandaşlar, işçiler ve askerler yetiştirmek olmuş, bu durum devlet-toplum ilişkisinde karşılıklı çıkara dayalı bir denge kurulmasının ve gündelik hayatta hem kısa, hem de uzun vadeli bazı temel pratiklerin yer edinmesinin önünü açmıştır.

GÜNLÜĞÜMDEN SAYFALAR: Başrahip Der Nerses Babayan

 • 19.50 TL
 • 26.00 TL
Günlüğümden Sayfalar, Başrahip Der Nerses Babayan’ın Ermeni Soykırımı sırasında başından geçenleri ve bu dönemde nasıl hayatta kalma mücadelesi verdiğini gözler önüne seriyor. 1887’de Antep’te doğan ve 1913’te rahip olan Babayan, 16 Mayıs 1915 tarihinde tutuklanır ve Birecik’te hapsedilir. Soykırımdan sağ kurtulur; kendisi ve ailesiyle birlikte binlerce Ermeni sürgünün maruz kaldığı zulümleri ve gaddarlıkları gün gün kayıt altına alır. Babayan’ın günlüğü, Mısır’a bağlı Port Said’deki mülteci kampında on beş ay geçiren sürgünlerin bu süre zarfındaki günlük yaşam pratiklerini de tasvir eder. Günlüğümden Sayfalar’ın en çarpıcı bölümlerinden biri, 1 Nisan 1920’de başlayıp, Fransızların Antep’i Aralık 1921 itibariyle boşaltmasıyla sona eren Antep Harbi’ne dair günü gününe tutulmuş notlarıdır.

OSMANLI TERAKKİ VE İTTİHAT CEMİYETİ

 • 56.25 TL
 • 75.00 TL
1905’te Bahattin Şakir’in, Paris’e gelerek, Ahmet Rıza grubuna katılması ve Doktor Nazım’la birlikte Şurayı Ümmet gazetesinin çıkartılmasını ve örgütlenme konularını ellerine almaları, 1908’de Meşrutiyet’in dağa çıkarak ilan ettirilmesinin başlangıç noktasını oluşturuyordu. Doktor Bahattin Şakir ve Doktor Nazım’ın Paris’ten, Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti adına, kişilere örgütlenme amacıyla ve örgüt şube ve üyelerine iletişim amacıyla gönderdikleri resmi yazılar, bütün örgütlenme sorunlarını, tartışma konularını ve bu arada zihniyet yapısını ortaya koymaktadır. İttihat ve Terakki’nin, örgütlenme, şube açılışı, illegal örgüt gazetesinin dağıtılışı, Selanik-Manastır örgütleriyle ittifak, tüzük çalışmaları, Ermenilerle ittifak, silahlanma gibi, 1906 Martı'ndan 1908 Martı'na kadarki zaman dilimindeki, yazışmaların kopyaları iki deftere çıkartılarak saklanmıştı. İttihatçılığın iktidar öncesi tarihinin birinci elden belgelerini oluşturan 570 yazışma, ilk defa eksiksiz olarak okuyucuyla buluşuyor…

İSTANBUL ANILARI (1897-1940)

Hagop Mıntzuri
Hagop Mıntzuri, bir Anadolu insanı ve İstanbul gurbetçisidir. Bu kitapta Mıntzuri’nin anıları ile 1897-1940 yılları arasında İstanbul’da gündelik yaşamını devam ettiren hamurkar, süpürgeci, ciğerci ve fırıncılarla Mıntzuri’nin yok olup giden kendi köyü Armıdan’ı ve köylüleri ayrıntılarıyla okuyacaksınız. Mıntzuri; imparatorluğun son yıllarını, Beşiktaş’ı, Ortaköy’ü, Galata’yı, Hisar’ı; ardından savaş yıllarını, köyü Armıdan’ı, hem kendi hikayesini hem “küçük insanların” hikayelerini kentli aydın havasından uzak sadelikteki dili ile okuyucularına sunuyor. Ne Müslim-gayrimüslim ne de Türk-Ermeni ayrımına odaklanmadan yazıya döktüğü anlatıları dönemin yaşayışındaki iç içeliği ve kaynaşmışlığı da göz önüne seriyor. Mınzuri’ye göre önemli bir iş ve uzun bir tören olan yaşamı, dönemin Türk, Kürt, Kızılbaş, Ermeni gibi çeşitli etnik ve dini kimliklere sahip kişilerinin hayatları üzerinden tarihe geçiyor ve okuyucularına eşsiz bir tarihsel anlatı sunuyor.

Birinci Dünya Savaşı'na Katılan Ülkelerden Mesaj Var

 • 24.40 TL
 • 32.50 TL
Bu kitap, kolektif ve deneysel çalışma sürecinin sonunda ortaya çıkan öğrenci ürünlerinin tarih eğitiminin demokratikleşme sürecine katkı sağlaması ve yeni yapılacak projelere umut vermesi için hazırlanmıştır. Öğrenciler, maruz kaldıkları, eğitim süreçlerine katılmak için kendilerine fırsatlar tanındığında, öngörülerimizin çok ötesinde işler yapabileceklerini, nasıl bir eğitim almak istedikleri konusunda çok makul yaklaşımlar geliştirebileceklerini bu proje ile göstermekte ve seslerini duyurmaya çalışmışlardır. Elinizdeki bu kitap söz konusu serüvenin nihai ürünü olarak, tüm bu çalışmalar sırasında üretilmiş materyallerden yapılmış bir derlemeyi içermektedir.

Bir Muhabbet Kuşu: Postmodern Göstergeler Işığında Zeki Müren

Şeyma Ersoy Çak, Şefika Şehvar Beşiroğlu
 • 29.25 TL
 • 39.00 TL
Şeyma Ersoy Çak ve Şefika Şehvar Beşiroğlu tarafından hazırlanan kitap, Zeki Müren’in sanat yaşamına odaklanarak disiplinlerarası bir araştırma sunuyor. Cumhuriyet’in kurulmasının ardından hızla yayılan ve gelişen modernleşme dalgası ile müzikal ve sosyo-kültürel yapının değişimi, toplumsal cinsiyet kurgularının da farklılaşmasıyla beraber gelmiştir. Kurulan gazinolar ve popülerleşen Türk makam müziği de değişen kültürel sistemlere bir örnek olmaktadır. Bu çok katmanlı durum, dönemin elverdiği üzere “yıldız” bir sanatçı olan Zeki Müren’in sanat yaşamı ile bu kitapta incelenmektedir.

OSMANLI HÜKÜMET KONAKLARI: Tanzimat Döneminde Kent Mekanında Devletin Erki ve Temsili

Yasemin Avcı
 • 43.90 TL
 • 58.50 TL
Tanzimat’ın kent mekânına taşıdığı yeni bina tiplerinden olan hükümet konakları, önceki dönemde “paşa kapısı”, “vali sarayı” ya da “vali konağı” gibi adlarla bilinen yapılardan tamamen farklıdır. 1860’lı yıllardan itibaren, tüm Osmanlı eyaletlerinde, hatta küçük idari merkezlerde dahi, boy gösteren bu yapılar, devletin “inşa edilmiş bir gerçekliğe” kavuşması, soyut ve müphem bir olgu olmaktan çıkarak cisimleşmesi demektir. Böylece şahsileşmiş yerel iktidar olgusu ortadan kalkmaya, himaye ve intisab sisteminden profesyonelliğe ve bürokratlığa geçiş başlamıştır. Tanzimat reformlarının uzantısı olarak devletin üstlendiği yeni işlevlerin gerektirdiği bu yapılar, aynı zamanda sembolik güç merkezleri olarak da görülmelidir. Bu dönemden itibaren, Osmanlı padişahları, saltanatlarının meşruiyetleri adına yaptırdıkları anıtsal camilerde değil, tümüyle sivil karakterli resmi hizmet binalarında temsil edilmişlerdir

Dersaadet’te Tüketim (1855-1923)

Yavuz Köse
 • 52.50 TL
 • 70.00 TL
“İlk küreselleşme dönemi” olarak adlandırılan 19. yüzyıl, çokuluslu kuruluşların ortaya çıkmaya başladığı dönemdir. Yavuz Köse’nin kaleminden çıkan “Dersaadet’te Tüketim” bu dönemde Osmanlı’da faaliyet göstermeye başlayan bu çokuluslu kuruluşlardan, reklamlarından, yarattıkları istihdamdan ve toplum genelinde oluşturdukları etkiden bahsediyor ve dönemin Batılı kuruluşlar ile Osmanlılı tüketicilerin ilişkisine ışık tutuyor.