Sokağa Çıkmak: 1950-80 Dönemi Ankara’sında Kadınların Gündelik Kamusal Mekân Deneyimleri - Selda Tuncer

TARİH VAKFI

TOPLUMSAL CİNSİYET TARTIŞMALARI DİZİSİ

Sokağa Çıkmak: 1950-80 Dönemi Ankara’sında Kadınların Gündelik Kamusal Mekân Deneyimleri

SELDA TUNCER

Türkiye’de büyük ekonomik ve politik değişimlerin yaşandığı 1950’lerden 1980’lere uzanan yıllar, ülkenin modernleşme çizgisinin özellikle de kent merkezlerinde kısmen olgunlaştığı bir döneme tekabül eder. Aynı zamanda, en büyük hedeflerinden biri yeni laik rejime uygun olarak toplumda kadınların rollerini dönüştürmek olan Cumhuriyetçi modernleşme projesinin ortaya çıkışından hemen sonraki bu süreçte kadınların yüksek öğrenime katılımları ve profesyonel meslek sahibi olmaları yaygınlaşmıştır. Ek olarak, sol ideolojilerin ve demokrasi taleplerinin yükselişe geçmesiyle oluşan dönemin özgürleştirici toplumsal ve siyasi kültüründe kadınlar kamusal hayata katılma arzularını ve taleplerini giderek daha fazla dile getirmeye başlamıştır. Bu konuşma, kamusal mekân ve toplumsal cinsiyet ilişkilerini Türkiye modernleşme deneyimi çerçevesinde ele alarak, Ankara’da 1950’li yıllardan itibaren kadınların sokağa nasıl çıktıkları ve en geniş anlamıyla evin dışında kalan dış dünya olarak tanımlayabileceğimiz kamusal mekânı nasıl algılayıp onunla ne şekillerde ilişkilendiklerine odaklanacaktır. Sunum, farklı kuşaktan kadınların sözlü anlatımları doğrultusunda, kadınların gündelik hayatlarında kentteki kamusal mekânlara nasıl eriştikleri ve bu mekânları ne şekillerde deneyimleyip anlamlandırdıklarını inceleyerek söz konusu dönemde Ankara’daki kent yaşamı ve kültürünün dönüşümünü toplumsal cinsiyet perspektifinden ele alacaktır. Ayrıca, kuşak çalışması olmasından hareketle, sunum kadınların sokağa çıkması ve kamusal mekânları deneyimlemesiyle ilişkili belirli kültürel toplumsal cinsiyet normlarının ve pratiklerinin farklı kuşaklardan kadınlar arasında nasıl uygulandığını ve aktarıldığını ortaya koymaya çalışacaktır.

 

Tarih Vakfı Toplumsal Cinsiyet Tartışma Dizisi:

 

Son yıllarda kadın tarihi üzerine çalışan araştırmacılar, kadınların ekonomik hayatta, aile ilişkilerinde, hukuk sisteminde varlıklarını göz önüne serdiler, pek çok kadının hikâyesini gün ışığına çıkardılar ve özellikle II. Meşrutiyet sonrası kadın hareketi ve kadın dergiciliği üzerinden kadınların politik varlık ve eylemliliklerini görünür kıldılar. Tarih Vakfı’nda Bahar 2015 döneminden itibaren başlatılmış olan bu tartışma dizisi, mevcut çalışmaları bir başka düzleme taşımayı hedefleyerek,  “toplumsal cinsiyet” kavramı “Osmanlı ve Türkiye özelinde analitik ve eleştirel bir kategori olarak nasıl ele alınabilir?”, “Toplumsal cinsiyet tarihçiliği Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti tarih yazımına nasıl katkı yapabilir?” ve en önemlisi “Toplumsal cinsiyet tarihçiliği yapmak mümkün müdür?” gibi sorulara cevap aramayı amaçlıyor.

 

 

Tarih: 21 Ocak 2016, Perşembe

Saat: 19.00

Yer: Tarih Vakfı, Ragıp Gümüşpala Caddesi No: 10, Eminönü (Marmara Belediyeler Birliği Binası)

 

Selda Tuncer kimdir?

Selda Tuncer, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olduktan sonra yüksek lisans ve doktora çalışmalarına Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde devam etti. Odtü’de  araştırma görevlisi olarak çalışırken, doktora çalışmasının bir kısmını Humboldt Üniversitesi ve Edinburgh Üniversitesi’nde sürdürdü. 2014 yılında tamamlamış olduğu “Going Public: Women’s Experience of Everyday Urban Public Space in Ankara Across Generations Between 1950s-1980s” başlıklı doktora teziyle bu yıl TSBD Genç Sosyal Bilimciler Ödülü’nü aldı. 2014-2015 öğretim döneminden itibaren Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. “Women and Public Space in Turkey: Gender, Modernity and the Urban Experience” (Türkiye’de Kadınlar ve Kamusal Mekân: Toplumsal Cinsiyet, Modernite ve Kent Deneyimi) başlıklı kitabı 2016’da I.B. Tauris yayınevi tarafından yayımlanacaktır.