Yukarı Dicle Vadisi Somut Olmayan Kültürel Mirasını Koruma ve Farkındalık Yaratma Projesi

Dicle Kalkınma Ajansı, Tarih Vakfı ve Mardin Müzesi ortaklığında Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak illerinde yürütülmekte olan Yukarı Dicle Vadisi Somut Olmayan Kültürel Mirasını Koruma ve Farkındalık Yaratma Projesi'nin açılış toplantısı 21 Şubat 2018 Çarşamba günü 09.00-13.00 saatleri arasında yapılacaktır. Toplantı sırasında Tarih Vakfı Başkanı Mehmet Ö. Alkan ve kültürel miras uzmanı Julie E. Scott’ın katılımı ve Esra Danacıoğlu’nun moderatörlüğünde "Tarih, Miras ve Mekân" başlıklı bir panel gerçekleştirilecektir.

İngilizce-Türkçe simultane tercüme yapılacaktır.

7 KASIM 1917/2017 100. YILINDA SOVYET DEVRİMİ

Açılış – (13:30-13:50)
Mehmet Ö. Alkan: Petrograd'da Devrim’in Mekanları
Y. Doğan Çetinkaya: 1917’nin Tarihyazımı: Genel Bir Bakış

Birinci Oturum – (14:00 – 15:30)
Oturum Başkanı: Burcu Kurt

Pınar Üre: Devrimin Ardından: Beyaz Ruslar ve Diasporadaki Rus Milliyetçiliği
Zafer Toprak: Ekim Devrimi, Lenin ve Türkiye'deki Etkileri
Uygur Kocabaşoğlu: Bolşevik İhtilali ve Osmanlılar
Erol Ülker: Mütareke İstanbul'unda İşçi Hareketi, Komünistler ve Sosyalistler

İkinci Oturum – (16:00 – 17:00)
Oturum Başkanı: İnci Özkan Kerestecioğlu

Onur İşçi: Rus Tarih Literatüründe 1905 Krizi ve Bolşevik Devrimine Giden Yol
Özgür Adadağ: Gökyüzünden Yeryüzüne İnen Devrim: Kavramın Dönüşümü ve Bolşevik Devrimi
Elçin Macar: Devrim ve Rus Kilisesi

 
 

 

EMEK TARİHİ KONFERANSLARI- III

 

 

EMEK TARİHİ KONFERANSLARI - III

Emek ve Cumhuriyet:

Türkiye İşçi Sınıfı Tarihine Eleştirel Bakışlar 1923-1980

 

28 EKİM 2017

 

09:30    KAYIT

 

10:00 - 11:00     AÇILIŞ

Tarih Vakfı, Tüstav ve Disk: Merhaba

Zafer Toprak: Açılış Konuşması

 

11:00 - 12:30     I. OTURUM:

İmparatorluktan Cumhuriyete Geçiş Sürecinde İşçiler, Memurlar ve Sendikacılar

Oturum Başkanı: Erol Ülker

Stefo Benlisoy

Nevşehirli, doktor, eğitimci, sendikacı: Doktor Arhangelos Gavril kimdi?

Aslı Yılmaz Uçar

1920’lerde Memur Emeği

Nurşen Gürboğa

İstanbul Kent Tarihine Vapurdan Bakmak

Şirket-i Hayriye İşçilerinin Yerleşim Örüntüleri, 1900-1945


 

 

 

 

 

12:30 - 14:00     ÖĞLE ARASI

 

14:00 - 16:00     II. OTURUM:

1930’lar Türkiye’sinde Kadın İstihdamı, İşçiler ve Mekan Oturum Başkanı: Füsun Üstel

Özgün Millioğulları Kaya

İktisadi Devlet Teşekküllerinde Kadın İstihdamı

Egemen Yılgür

Erken Cumhuriyet Dönemindeki:

Politik ve Sendikal Etkinlikleriyle Mübadil (Roman) Tütün İşçileri

 

16:00 - 16:30     ARA

 

16:30 - 18:00     III. OTURUM:

İkinci Dünya Savaşı ve Sonrasında Sınıf Oluşumu Oturum Başkanı: Aziz Çelik

Sinan Yıldırmaz

İsçilerin Kütüphanesi:

Türkiye’de İşçilerin Entelektüel Hayatı (1946-1961)

İhsan Seddar Kaynar

1948 Lefke Madenci Grevi: Halkların 125 Günlük Ortak Mücadelesi

Barış Alp Özden

Üretimin ve Emek Kontrolünün Değişen Biçimleri: Tekstil İşçileri Örneği

Murat Metinsoy

Savaş ve Milli Şeflik Rejimi Kıskacında

İşçi Sınıfının Gündelik ve Enformel Mücadeleleri


29 EKİM 2017

 

09:00 - 10:30     IV. OTURUM:

27 Mayıs 1960 Sonrası Türkiye’sinde İşçiler, Grev Hakkı ve CHP Oturum Başkanı: Hakan Koçak

Muzaffer Kaya

“Bizim de Sözümüz Var”

1961-1963 İşçi Eylemleri ve Grev Hakkının Yasalaşması

Hande Malgaç/Emek Önder Ünlü

Teşekkül ve Tatbik: Anayasa ile Yasa arasında Grevler (1961-1963)

Kerem Hocaoğlu

1965’ten 1973 Seçimine Kadar CHP’nin İşçi Söylemi

Özgür Balkılıç

Ekmeğimiz ve Birliğimiz İçin:

İstanbul Metal Sektöründe Kolektif Eylemler (1968-1970)

 

10:30 - 11:00     ARA

 

11:00 - 12:30     V. OTURUM:

DİSK, Sosyal Muhalefet ve Siyaset: Oturum Başkanı: Mehmet Ö. Alkan

Ali Haydar SOYSÜREN

12 Mart 1971 Muhtırası Bağlamında DİSK’in Askerle İmtihanı

Süreyya Algül

1970’ler Türkiye’sinde sosyal muhalefetin öncüsü olarak DİSK ve Türkiye siyaseti

Zafer Aydın

Sendika Seçme Özgürlüğü ve Fabrika İşgalleri


12:30 - 14:00     ÖĞLE ARASI

 

14:00 - 15:30     VI. OTURUM:

1970’lerde Sermaye, İşçiler ve Sinema Oturum Başkanı: Banu Kavaklı

Recep Koray Yılmaz

Sermaye İlişkisinin Farklı Momentlerinde İşçi Sınıfı: Arçelik Örneği

Suna Can Özbulduk

Türkiye Sineması Sendikal Örgütlenme Tarihi: Sine-Sen Örneği

Tuba Demirci

Cumhuriyet Dönemi Türkiye Sinemasında Ev Dışı Kadın Emeği Temsilleri, (1923-1980)

Görkem Doğan

CHP için Ortanın Solu, Türk İşçi Hareketi İçin

Sosyal Demokrat Düzen: CHP’nin Türk İş’e yönelim verme çabası

15:30 - 16:00     ARA

 

16:30 - 18:00     VII. OTURUM:

Tanıklıklarla DİSK ve İşçi Mücadeleleri Oturum Başkanı: Y. Doğan Çetinkaya

Can Şafak

Morrison’un İnşaat İşçileri

Halit Erdem

Türkiye İşçi Sınıfı Tarihine Eleştirel Bakışlar 1923-1980

Masis Kürkçügil

Asis Deneyimi ve Elka Grevi Dersleri

Hamdi Maskar

Federal Almanya’da Göçmen İşçiler ve TKP.

 

Eğitim-Sen İstanbul 6 No’lu Üniversiteler Şubesi ve Disk Sosyal İş’e katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

EMEK TARİHİ KONFERANSLARI - III

Emek ve Cumhuriyet:
Türkiye İşçi Sınıfı Tarihine Eleştirel Bakışlar
1923-1980

28-29 Ekim 2017

DİSK, TARİH VAKFI ve TÜSTAV’ın ortak çabalarıyla düzenlenmesi kararlaştırılan emek tarihi konferansları dizisinin ilki Kasım 2013’te “Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Bağlamında, Emek Hareketi Tarihinin Kaynakları”, ikincisi Ekim 2015’te “Osmanlı İmparatorluğu’nda İşçi Sınıfının Oluşumu” başlığı altında gerçekleştirilmişti. 28-29 Ekim 2017’de İstanbul’da düzenlenecek olan üçüncü konferansta ise “Emek ve Cumhuriyet: Türkiye İşçi Sınıfı Tarihi’ne Eleştirel Bakışlar, 1923-1980” konusu ele alınacaktır.


Konferansın amaçları:

1. Türkiye’de işçi sınıfı ve emek-sermaye mücadeleleri sorunsalını yeniden tarih yazıcılığının gündemine taşımak
2. Cumhuriyet tarihini, aşağıdan tarih perspektifiyle yeniden ele almak
3. Türkiye emek ve işçi sınıfı tarihçiliğinde şimdiye kadar ortaya çıkan bilgi birikimini eleştirel bir çerçevede değerlendirmektir.

DİSK’in, 50. kuruluş yıldönümü vesilesiyle ve Cumhuriyet dönemi emek hareketleri açısından önemi nedeniyle Konferansın temel gündemlerinden birini oluşturması hedeflenmektedir.  DİSK’in kuruluş ve faaliyetlerini konu alan araştırmacıların Konferansa katılımı özellikle beklenmektedir.


İki gün sürecek Konferans boyunca, Türkiye işçi sınıfı ve emek-sermaye mücadelelerinin;

1. Ulus-devlet kuruluş/oluşum süreci, uluslararası denge ve güç mücadeleleri, etnik, mezhepsel, dinsel bölünmeler ve toplumsal cinsiyet etrafında nasıl şekillendiği
2. Cumhuriyet tarihinin temel siyasal, sosyo-ekonomik ve ideolojik süreçlerinden nasıl etkilendiği ve bu süreçleri ne dereceye kadar belirleyebildiği tartışılacaktır.

Konferans dili Türkçe’dir. Tebliğ sunmak isteyen adayların, 1 Temmuz  2017 tarihine kadar, özgeçmişleriyle beraber, 250 - 500 kelimelik sunum özetlerini emekkonferans2017@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir. Kabul edilen tebliğ önerileri 2017 Haziran ayı ortasında açıklanacaktır. Sunumlar, son halleriyle, 2 Ekim 2017 tarihine kadar,  emekkonferans2017@gmail.com  adresine iletilmelidir.

İstanbul dışından gelen katılımcıların kısıtlı bir bölümünün yol ve/veya barınma masrafları konferans çağrıcıları tarafından karşılanabilir. Katılımcıların bu konudaki ihtiyaçları (yol, barınma ya da her ikisi), başvurularında belirtildiği takdirde dikkate alınacaktır.