Yukarı Dicle Vadisi Somut Olmayan Kültürel Mirasını Koruma ve Farkındalık Yaratma Projesi

Dicle Kalkınma Ajansı, Tarih Vakfı ve Mardin Müzesi ortaklığında Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak illerinde yürütülmekte olan Yukarı Dicle Vadisi Somut Olmayan Kültürel Mirasını Koruma ve Farkındalık Yaratma Projesi'nin açılış toplantısı 21 Şubat 2018 Çarşamba günü 09.00-13.00 saatleri arasında yapılacaktır. Toplantı sırasında Tarih Vakfı Başkanı Mehmet Ö. Alkan ve kültürel miras uzmanı Julie E. Scott’ın katılımı ve Esra Danacıoğlu’nun moderatörlüğünde "Tarih, Miras ve Mekân" başlıklı bir panel gerçekleştirilecektir.

İngilizce-Türkçe simultane tercüme yapılacaktır.

Tarih Buluşmaları

Tarih Vakfı- Nilüfer Belediyesi işbirliğinde gerçekleşen "Tarih Buluşmaları"na 6 Şubat'ta, Tanıl Bora ve Mehmet Yüce "Türkiye'de ve Bursa'da 'Futbol' Tarihi" başlıklı konuşmalarıyla konuk olacaklar.

 

​Yer: Nazım Hikmet Kültürevi

Tarih Buluşmaları

Tarih Vakfı- Nilüfer Belediyesi işbirliğinde gerçekleşen Tarih Buluşmaları'na 9 Ocak Salı günü saat 19.00'da Hakan Koçak konuk olacak...

 

Yer: Nazım Hikmet Kültürevi

ANILARIN İZİNDE ARŞİVLERİN GÖLGESİNDE: TARİHYAZIMINDA ANILAR

Konuşmacılar: Ümit Kurt – Ayhan Aktar

Kişisel anlatılar, arşiv belgeleri ile karşılaştırıldığında tarih yazımı bakımından genellikle bir ‘üvey evlat’ muamelesi görürler. Anıların, mektupların veya genel olarak hayat hikayelerinin ‘objektifliği ve bilimselliği’ hep tartışma konusu olmuştur. Tarihçinin arşivde karşısına çıkan resmi belgelere nazaran, canlı tanıklıkların tarihsel olayları ve aktörleri sahih ve objektif olarak ortaya koymalarının mümkün olmadığı ileri sürülür. Bu klasik, natüralist yaklaşıma göre, anı, otobiyografi ve günlük niteliğindeki malzemeye ihtiyatla yaklaşılması, güvenilirlik ve geçerliliklerinin test edilmesi elzemdir. Hatta söz konusu metinlere tarihsel ‘belge’ demekten bile imtina edilir. Anı, otobiyografi ve günlük türü metinler dönemin tanığı farklı aktörlerin olguları ne denli tutarlı analiz ettikleriyle değil bize neyi, nasıl anlattıklarıyla değerlendirilmeli, incelenmelidir.

Halbuki, arşiv malzemesinin ete kemiğe büründürülmesinde bu tür tanıklıklar ve öznel hikâyeler vazgeçilmez derecede önemlidir. Şüphesiz ki bunları kaleme alan kişiler tarihi kendi sübjektif pencerelerinden yeniden inşa ederler. Ama geçmişte yaşamış ve bugün arşivde karşımıza çıkan belgeyi kaleme almış olan bir katibin veya devlet memurunu ne kadar objektif olduğu pek de sorgulanmaz. Arşivin ve arşiv belgelerinin kendinden menkul bir heybeti ve dokunulmazlığı vardır. Onları üreten toplumsal aktörlerin siyasal, sınıfsal ve kültürel konum, çıkar, arzu ve önyargılarından pek hesaba katılmaz. Bu kavramsal çerçeve içinde Ayhan Aktar ve Ümit Kurt bilhassa Ermeni meselesi özelinde Ermenice ve Türkçe kaleme alınmış anı, hatırat ve günlük türündeki kaynakların önemine ve kullanımını tartışacaklar. Bilhassa Ümit Kurt’un yayına hazırladığı, Tarih Vakfı Yurt Yayınları tarafından yayımlanan Nerses Babayan’ın günlüğü başta olmak üzere Ermenice kaleme alınmış bu türden kaynaklar üzerinde duracak. Ayhan Aktar da bu tip kaynaklarının kullanımının yöntemsel ve tarihyazımına ilişkin etkileri üzerine de yoğunlaşacak.

Tarih: 6 OCAK 2018 Cumartesi

Saat: 12:00-14:00

Yer: Sarıdemir Mah. Ragıp Gümüşpala Cad. Değirmen Sok. No:10, Eminönü, 34134 Fatih/İstanbul, (Marmara Belediyeler Birliği Binası)

Ayhan Aktar Kimdir?
Boğaziçi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümünden 1977 yılında mezun oldu. Daha sonra, İngiltere’de Kent Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimine devam etti. 1980 yılında Marmara Üniversitesi’nde merhum Prof. Mübeccel Kıray’ın yanında asistan olarak çalışmaya başlayan Ayhan Aktar, Doktora Tezini 1989 yılında tamamladı. Bu çalışmasıyla, “Yayınlanmamış Sosyal Bilimler Araştırması” dalında birinci olarak 1990 Yunus Nadi Ödülü’nü kazandı. Aynı çalışma, Kapitalizm, Azgelişmişlik ve Türkiye’de Küçük Sanayi başlığı altında 1990 yılında yayımlandı. Daha sonra Türkiye’de devlet - gayrimüslim azınlık ilişkileri üzerine çalışmalarına başlayan Ayhan Aktar’ın Varlık Vergisi ve ‘Türkleştirme’ Politikaları başlıklı kitabı 2000 yılında yayımlandı. 2006 yılında Türk Milliyetçiliği, Gayrimüslimler ve Ekonomik Dönüşüm başlıklı kitabı yayımlandı. 2010 yılında, Niyazi Kızılyürek ve Umut Özkırımlı ile birlikte yayına hazırladıkları Nationalism in Troubled Triangle: Cyprus, Greece and Turkey başlıklı kitap yayımlandı. 2011 yılında ise, Yorgo Hacıdimitriadis’in Aşkale – Erzurum Günlüğü (1943) ile Taraf gazetesindeki köşe yazılarını derlediği İlginç Zamanlar: Taraf yazılarından Seçmeler, 2008-2011 başlıklı kitapları yayımlandı. 2012 yılında Yüzbaşı Sarkis Torosyan’ın Çanakkale’den Filistin Cephesi’ne başlıklı anılarını yayına hazırladı. Prof. Dr. Ayhan Aktar, hâlen İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde öğretim üyesidir.

Ümit Kurt Kimdir?
Lisans eğitimini ODTÜ İ.İ.B.F’nde, yüksek lisansını Sabancı Üniversitesi Avrupa Çalışmaları bölümünde tamamladı, doktora derecesini Clark Üniversitesi, Tarih bölümünden aldı. 2015-16’da California Devlet Üniversitesi’nde misafir profesör olarak çalıştı. 2016-17’de Harvard Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Merkezi’nde araştırmacı olarak bulundu. Mekanın ekonomik dönüşümü, geç dönem Osmanlı’da refahın transfer, Ermeni soykırımının ekonomik boyutu, Ermeni emval-i metrukesi, kolektif şiddet, erken dönem Türk milliyetçiliği, Antep Ermenileri, ulusaşırı imparatorluklar, karşılaştırmalı soykırım, etnisiteler arası ihtilaflar ve entelektüel tarih alanlarında çalışmaktadır. “Türk’ün Büyük Biçare Irkı: Türk Yurdu’nda Milliyetçiliğin Esasları 1911-1916” (İletişim, 2012), “Kanunların Ruhu: Emval-i Metruke Kanunlarında Soykırımın İzini Sürmek” (İletişim, 2012) ve “The Spirit of the Laws: The Plunder of Armenian Wealth” (Berghahn, Oxford, 2015) kitaplarının yazarıdır. “Kıyam ve Kıtal: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Kolektif Şiddet” kitabının editörüdür. Kudüs’teki Van Leer Jerusalem Institute’e bağlı Polonsky Academy’de Polonsky Fellow olarak çalışmaktadır.

Vangelis Kechriotis Perşembe Konuşmaları'nda Bu Hafta!

Siyasi Düşünce Tarihi 2

“Akıyordu Su”: Siyasal Düşünceler Tarihçiliğinde Diyalektik Yaklaşımlar


Tarih Vakfı Perşembe Konuşmaları 2018 bahar dönemini Siyasi Düşünce Tarihi üzerine sohbetlere ayırdık. Konuşmalarda siyasal düşünceler tarihine özgün ve yenilikçi yaklaşımların imkânlarını tartışmayı hedefliyoruz. Dönemin ilk buluşmasında Ertan Kardeş "Dünya İç Savaşı"nı Düşünmek: Carl Schmitt ve Partizan Teorisi” üzerine konuştu.

İkinci buluşmanın konuğu Ateş Uslu. Uslu, "Siyasal Düşünceler Tarihinde Diyalektik Yaklaşımlar" üzerine konuşacak. Düşünce ve gerçeklik arasındaki diyalektik ilişkiler, Karl Marx ve Friedrich Engels’in erken dönem çalışmalarından itibaren sıklıkla inceledikleri konular arasında yer alır. XX. yüzyılın başından itibaren György Lukács başta olmak üzere Marksist düşünürler düşüncelerin oluşumunu ve gelişimini incelerken diyalektik yöntemi kullanmışlardır; düşünceleri toplumsal gerçeklik ile ilişkilendirirken bir yandan onların gerçek insanların faaliyetinin ürünü olduğunu ortaya koymuş, diğer yandan da onların tarihsel süreç içinde toplumsal gerçekliğin bütünüyle ilişki içinde gelişimini incelemişlerdir. Diyalektik yaklaşımlarda siyaset toplumsal gerçekliğin bir parçası olarak ele alınır; siyasal düşüncelerin toplumsal gerçekliğin tüm unsurlarıyla (örneğin emek süreci, sınıfsal ilişkiler, üretim biçimleri, sanatsal yaratı ve iktisadi düşünce ile) ilişki içinde gelişimi incelenir. Ateş Uslu bu sunumda Lukács’ın yanında Ágnes Heller, István Mészáros ve Bertell Ollman gibi düşünürlerin eserlerinden hareketle siyasal düşüncelerin toplumsal tarihi ele alınacak; diyalektik yöntemin sözkonusu düşünürlerin kapsamlı bir şekilde incelediği Batı siyasal düşüncesinin yanında İslam siyasal düşüncesi gibi farklı alanlara da uygulanabileceği savunulacaktır.

Tarih: 12 Nisan 2018
Saat: 18:30-20:30
Yer: Sarıdemir Mah. Ragıp Gümüşpala Cad. Değirmen Sok. No:10, Eminönü, 34134 Fatih/Istanbul, (Marmara Belediyeler Birliği Binası)


Ateş Uslu kimdir?
Lisans öğrenimini Galatasaray Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı (2005). Yüksek lisans derecesini tarih alanında Paris I Panthéon-Sorbonne Üniversitesi’nde aldı (2006). Doktora çalışmalarını Paris I Panthéon-Sorbonne Üniversitesi ve Budapeşte Eötvös Loránd Üniversitesi (ELTE) arasındaki ortak bir program çerçevesinde yakınçağ tarihi alanında tamamladı (2010). Doçent ünvanını Siyasal Düşünceler alanında aldı (2016). Halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Siyaset Teorisi, Siyasal Düşünceler Tarihi, İslam Siyasal Düşüncesi ve Demokrasi Teorisi dersleri vermektedir. Temel ilgi ve araştırma alanları siyasal düşünceler tarihi ve kültür tarihidir. Siyasal ideolojiler, sosyalist düşünceler tarihi, milliyetçi düşünce, müzik tarihi, Orta Avrupa siyasal ve toplumsal tarihi, Asya ülkelerinin tarihi ve siyasal kültürü gibi alanlarda çalışmaları vardır. Bu alanlarda çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri, kitap bölümleri ve Lukács: Marx’a Giden Yol (2006) ve Siyasal Düşünceler Tarihine Giriş: Tarihyazımı, Temel Yaklaşımlar ve Araştırma Yöntemleri (2017) başlıklı iki kitabı bulunmaktadır. Praksis ve Toplumsal Tarih dergileri yayın kurulu üyesidir.